Wikipedia:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ)

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ !

ⵡⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷⴷⵖ. ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵉⵙⵏⵜⴰ, ⴷⴰ ⵏⴼⵙⵙⵉ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⵏⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴱⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵏⵄⵉⵎⵉⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵏⵍⴽⵉⵎ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵖⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴽⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⵜⴳⴰ, ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵎⵓ.

ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷⴷ (ⴰⴷⴷⵔ) ⵅⴼ ⵓⴱⵔⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⴷⴰ, ⵔⴰⴷ ⴽ(ⵎ) ⵢⴰⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⵜⴰⴷ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵜⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⴰⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ.

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴳⵎⴹⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵛⵔⵔⵉⴹⵉⵏ ⴼⵔⵖⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉ (~~~~).

ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ: ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵍⵍⵉ


2023[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ (test-administrator))[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴳ ⵡⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⴼⴽⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⵉⴷ!

✔️ ⵡⴰⵅⵅⴰ.--Essaidib2 (talk) 12:45, 11 June 2023 (UTC)
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵀⵉ, ⴰⵜ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵛⵛⵖ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⵉⵢⵢⴰ ⵀⵀⵀⵀ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 13:02, 11 June 2023 (UTC)
ⵎⴰⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⵢⵢⴰ? ⴰⵔ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵀⵓ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵀⵀⵀ--Essaidib2 (talk) 01:17, 13 June 2023 (UTC)
ⵡⴰⵅⵅⴰ.--Hamza Goulahyane (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:56, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

use of a tifinagh-latin converter script on the wp/zgh project[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

We plan to use a dedicated converter to provide the ability to read articles in Latin Amazigh (a viewing alphabet), and the second option is to automatically convert Latin articles to the Tifinagh alphabet without having to use a transliterator that barely cares of this task. I hope you liked this idea, in any case thank you for expressing your opinion on this discussion --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 02:07, 14 July 2023 (UTC)

✔️ I agree --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 02:07, 14 July 2023 (UTC)
✔️ I agree --AyourAchtouk (talk) 09:02, 14 July 2023 (UTC)
✔️ I agree --Essaidib2 (talk) 18:34, 18 July 2023 (UTC)
✔️ I agree --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 13:08, 23 August 2023 (UTC):
✔️ I agree --AguzulH (talk) 21:23, 2 October 2023 (UTC)
✔️ I agree --Omaracharay (talk) 3 : 27, 7 October 2023 (UTC)

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ (Distrust vote)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⵉ ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵎⴽⴷⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵔⴰⴽ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⵔⵏⵏⵓ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵔⴷⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ. ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ {{ⴷⵉⴷⵙ}} ⵉⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵎ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵏⵖ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ {{ⵎⴳⴰⵍ}} ⵉⴳ ⵉⴷⵙ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵎ. Essaidib2 (talk) 14:07, 2 October 2023 (UTC)

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰ Votes here (ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⵉⵍⴽⵎ. (ⵙⵙⴷⵖⵉ))[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 •  ⴷⵉⴷⵙ Essaidib2 (talk) 14:12, 2 October 2023 (UTC)
 •  ⴷⵉⴷⵙ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉⴳ ⴷⵉⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍⴷ. ⴰⴷ ⴽⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵚⴰⴼⵉ ⵎⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵄⴰⵡⴷ, ⵜⴰⴼⵜ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵓⵍⵙ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴷⴰⵖ. ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵉ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ, ⵙ ⵎⴳⴰⵍ, ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵣⵓⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵣⵓⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ, ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ, ⵉⵙⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⵔⵡⵡⴰⵢⵏ. AyourAchtouk (talk) 15:25, 2 October 2023 (UTC)
 •  ⴷⵉⴷⵙ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵏⵔⵉ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵅⵛⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 20:43, 2 October 2023 (UTC)
 •  ⴷⵉⴷⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵣⵔⴰⴽⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵎ ⴷⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵀⴰ ⵏⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵅⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ. --AguzulH (talk) 21:22, 2 October 2023 (UTC)
 •  ⴷⵉⴷⵙ--EL-MASOUDYMOHAMED (talk) 22:56, 2 October 2023 (UTC)
 •  ⴷⵉⴷⵙ--OumraitElhoussaine (talk) 22:37, 3 October 2023 (UTC)
 •  ⵎⴳⴰⵍ-- ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 15:58, 8 October 2023 (UTC)

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ, ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⵙⵜⵢⴰⵜ ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ :{{ⴷⵉⴷⵙ}} --~~~~ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 23:11, 4 November 2023 (UTC)

ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵓ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵜⵉ ⵜⵙⴳⵎⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ":{{ⴷⵉⴷⵙ}} --~~~~" ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⴽ :

 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 1
 ⴷⵉⴷⵙ--Omaracharay (talk) 19 : 47, 5 November 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ--Naceur0007 (talk) 11 : 59, 7 November 2023 (UTC)
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 2
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 3
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 4
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 5
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 6
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 7
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 8
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 9
 ⴷⵉⴷⵙ --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 23:42, 5 November 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Said Moukhliss (talk) 9:44, 6 November 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 01:38, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 10
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 11
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 12
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 13
 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:13, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Khadija elguejda (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:53, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Hamza Goulahyane (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 11:47, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ -- AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 11:50, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ ---Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 11:56, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⴰⵢⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ


ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ (Adminship)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵖ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⴽ ⵙ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:55, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:56, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Omaracharay (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:59, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 01:38, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:43, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:52, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 11:52, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Hamza Goulahyane (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:02, 7 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

Duplicate articles[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Hello! While cleaning up interwiki links, I found the following articles that pointed to the same Wikidata items, and so they may or may not be duplicates. If they are duplicates, they should be merged, and one article should be made a redirect to the other article. If they are not merged, they should be connected to different Wikidata items. I leave that up to you all. 😊

Jon Harald Søby (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 07:26, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

Thank you @Jon Harald Søby for making us aware of this mistakes, I will fix them --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 13:31, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
Fixed --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 13:46, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔⴰ (Adminship request)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⴰⵊⴰⴷ ⵏⵏⵓⵏ ⴼⴽⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:07, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:11, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:16, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Omaracharay (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:27, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Said Moukhliss (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 18:54, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 20:59, 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:28, 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ Amazigh Bot[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵎ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ. ⵕⵥⵎⵖ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ Amazigh Bot ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ (ⴰⵍⵙ) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ. ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵙ ⵙ ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ ⵎⴳⴰⵍ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:26, 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:26, 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:00, 9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:28, 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 13:39, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ BotFunast[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵎ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ. ⵕⵥⵎⵖ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ BotFunast ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵉⵏ (ⴰⵍⵙ) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ. ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵙ ⵙ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ: https://zgh.wikipedia.org/wiki/%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B5%A5%E2%B5%8D%E2%B5%89:Contributions/BotFunast

--AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:11, 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:19, 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:02, 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 13:39, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

Math tags problem[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Hello @Jon Harald Søby, I hope you are doing well. We have a problem with <math> tags, it doesn't work. Here are some examples: ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ and ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ/ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ. If you can help or you know someone who can fix it. Thank you.--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:52, 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

@Essaidib2: Yes, @AyourAchtouk already asked me about this on Meta. It is because phab:T350242 is not completed yet. When that is done (most likely early in the coming week), they will start working "automatically". Jon Harald Søby (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:54, 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ (English as the second interface language)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵎ, ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ. ⵉⴳ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴼⵔⴰⴽ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴷ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:12, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:13, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ - ⵢⴰⵀ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵢⵓⴼ, ⵔⵉⵖ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜ ⵏⵏⵉⵖ.--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 07:24, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ - ⵢⴰⵀ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵖ ⴰⵎⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ. --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:12, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ -Aɣaras iḍlan (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:33, 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ (Request for adminship)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴷⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵖⵣⴰⵍⵉ, ⵓⵎⵎⵍⵖ ⴰⴷ ⴳⵖ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴽ ⵜⵇⴱⵍⵎ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ --Mohamed Belarhzali (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:26, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:27, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Mohamed Belarhzali (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:40, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ--Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:26, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ (Request for interface adminship)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig, ⵕⵥⵎⵖ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵖ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ. ⵉⴳ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵎ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴷⴰ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:04, 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:04, 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵜⵙⴽⵔⵜ ? --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:59, 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵔⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵙⴽⴰⵔⵖ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ, ⵥⵕ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 22:52, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵉⵙ ⴰⴽ ⵏⵏⵉⵖ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⵉⵙ ⴷⴰⵔⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴱⴹⴹⴱⵟ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⵙⴽⵔⵜ ? ⵉⴳ ⴷⴰⵔⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⵜⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵀⵓ --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 01:30, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵥⵕ ⵖⵉ . ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴰⵖ ⴷ ⵇⵇⴰⵏⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:45, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵜⵔⵖ ⵓⵍⴰ ⵏⴽⴽ. ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⴽ ⵙⵇⵙⴰⵖ. ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵏ. ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⴰⵊⵊⵜ ⵏⴽⴽ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⵏ? --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:10, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵡⴰⵅⵅⴰ, ⵙⵙⵓⵜⵔ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ, ⵏⴽⴽⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⴳⴰⵡⵔⵖ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵜ ⴽⵢⵢⵉⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ. ⵉⴳ ⵏⴳⴰ ⵙⵉⵏ ⴰⵜⵉ ⵏⴷⵔⵓⵙ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:04, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:33, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ (Request for interface adminship)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵕⵥⵎⵖ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵖ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ. ⵉⴳ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵎ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴷⴰ. ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵙ ⵙ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ --AyourAchtouk (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:57, 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

 ⴷⵉⴷⵙ -- Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:16, 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 07:24, 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)