Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ !

ⵡⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷⴷⵖ. ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵉⵙⵏⵜⴰ, ⴷⴰ ⵏⴼⵙⵙⵉ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰ ⵏⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴱⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵏⵄⵉⵎⵉⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵏⵍⴽⵉⵎ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵖⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ. ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴽⵏⵏⴰ ⴽⴰ ⵜⴳⴰ, ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵎⵓ.

ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷⴷ (ⴰⴷⴷⵔ) ⵅⴼ ⵓⴱⵔⴰ ⴰⵏⵉⵍⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⴷⴰ, ⵔⴰⴷ ⴽ(ⵎ) ⵢⴰⵡⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⵜⴰⴷ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵜⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⴰⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ.

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴳⵎⴹⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵛⵔⵔⵉⴹⵉⵏ ⴼⵔⵖⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉ (~~~~).

2024[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ (Request of permissions) (English translation below)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig • @AguzulH • @Aksel Tinfat • @‎Reda Tris • @‎Pokalim • @‎ⵕⴰⵊⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵕⵥⵎⵖ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⵏⵏⵉⵖ ⵏⴽⴽⵉ ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴷ:

ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ: Autopatrolled[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ:

 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢ.
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵣⵓⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵡⵉⴽⵉⴷⴰⵜⴰ, ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴽⵓⵎⵓⵏⵣ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉ 3 ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉ ⵓⴹⵕⵉⵚ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⵙⵖⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ. ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙⵏ 6.000 ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ 100 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵓⵔⴷⵉⵍⵏ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ:

 • ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ
 • ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ.
 • ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.
 • ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⵇⵇⴱⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵟⵓⵎⴰⵟⵉⴽ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ

ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵢ: Reviewer[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ:

 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢ.
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵣⵓⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵡⵉⴽⵉⴷⴰⵜⴰ, ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴽⵓⵎⵓⵏⵣ.
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉ 10 ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉ ⵓⴹⵕⵉⵚ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⵙⵖⴰⵏ, ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ. ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙⵏ 6.000 ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵎⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ 200 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵓⵔⴷⵉⵍⵏ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ:

ⵢⴰⵏ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴼⴽ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:50, 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01) (ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ 7 ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ)[ⵔⴰⵔ]

Hi Standard Moroccan Amazigh community @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig • @AguzulH • @Aksel Tinfat • @‎Reda Tris • @‎Pokalim • @‎ⵕⴰⵊⵉ I have the pleasure to open this discussion about users permissions on Amazigh Wikipedia, this permissions will be given by the administrators. I thought to add just this two permissions:

Autopatrolled[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

This type of rights is given by the administrators to users that:

 • Have n account on wikimedia.
 • Have a high or good level in Tamazight language.
 • Are familiar with wikimedia projects like wikipedia, wikidata, and wikimedia commons.
 • Have created at least 3 articles of 6k bytes containing elements of an encyclopedic article: multiple sections, templates, images, links, references, and categories.
 • Made at least 100 edits on Tamazight wikipedia.
 • Have never been blocked for vandalism.

What is an auto patrolled user?

 • A user with good writing skills.
 • He has no special job to do.
 • He did a lot of work in wikipedia to reach a good level.
 • His articles and edits are accepted automatically, without being reviewed by reviewers.

Reviewer[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

This type of rights is given by the administrators to users that:

 • Have n account on wikimedia.
 • Have a high or good level in Tamazight language.
 • Are familiar with wikimedia projects like wikipedia, wikidata, and wikimedia commons.
 • Have created at least 10 articles of 6k bytes containing elements of an encyclopedic article: multiple sections, templates, images, links, references, and categories.
 • Have created at least 1 perfect article
 • Made at least 200 edits on Tamazight wikipedia.
 • Have never been blocked for vandalism.

Reviewer job:

 • Review of the new and old Wikipedia articles.
 • Give to articles the review flag
 • Pick out the perfect articles.

If someone has an other point of view to this topic, he is invited to share it with us here (elections will be open for 7 days) --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 19:56, 29 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]


 ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:50, 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
 ⴷⵉⴷⵙ ⵕⴰⵊⵉ (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 19:38, 25 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
 ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:56, 26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
 ⴷⵉⴷⵙ - ⵔⵏⵓ ⵏⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.-- Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 21:56, 4 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ @Essaidib2, ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 23:33, 5 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ Standard Moroccan Amazigh Wikipedians!

Apologies as this message is not in your language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know about our plans to enable the Section translation tool in Standard Moroccan Amazigh Wikipedia. For this, our team would want you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February 2021 in Bengali Wikipedia. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and provide feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Standard Moroccan Amazigh Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since it has a Content Translation tool enabled by default.

We plan to enable the tool by 15th of February 2024, if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

 • As a reply to this message

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Standard Moroccan Amazigh Wikipedia, you’ll have access to https://zgh.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback.

UOzurumba (WMF) (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 06:41, 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01) On behalf of the WMF Language team.[ⵔⴰⵔ]

Hi @UOzurumba (WMF), there is no objection.
Thank you for this tool, which we honestly need in order to develop the content of our young project, as we rely heavily on translation from other languages ​​to develop the users’ editing skills. I hope that you will focus on one point in integrating the tool, which is the aspect of simplicity of use, because most Amazigh Wikipedia users are beginners because the project is unique in its kind, so the easier the tool is to use, the more it will provide a stimulating experience to use it more and more. --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:52, 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
Thank you Lhoussine AIT TAYFST, for your feedback. I will notify you once the tool is enabled. In the mean time, you can test the tool using your mobile device in our testing instanceto be familiar with it and also assess it's usability. Please let me know if you need any help. Best regards! UOzurumba (WMF) (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 17:56, 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
Thank you very much @UOzurumba (WMF) for your interest in our humble and young project. I will definitely try the beta version of the tool --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 22:35, 31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ (adminship request)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ @@AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig • @AguzulH • @Aksel Tinfat • @‎Reda Tris • @‎Pokalim • @‎ⵕⴰⵊⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵖ ⵉⴳⵕⴹⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 00:47, 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

 ⴷⵉⴷⵙ ⵕⴰⵊⵉ (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 01:56, 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ (adminship rights request)[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

@AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig • @AguzulH • @Aksel Tinfat • @‎Reda Tris • @‎Pokalim • @‎ⵕⴰⵊⵉ, ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ, ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵖ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ  ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵏⵖ  ⵎⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵓⵏ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ! --Essaidib2 (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:01, 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

✅ⴷⵉⴷⵙ Pokalim (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:53, 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]