ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵍⵍⴰⵏ 75 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.


ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴱⵓ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴳⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: ⴼⴰⵙ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵅⵍⴰⵏⴰⴹⵓⵔ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⵏⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⴼ ⵙⴱⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ.

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵙⵔⵙⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⵉⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 400 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⵍⴰⵇⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 788, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴰⵥⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵏⴳⵎⵉ, ⵉⴳ ⵙⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵏ; ⵜⵎⵎⵥⵍⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ; ⵜⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ, ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉⵍⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴳⵜ ⴷⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⴹⵉⵚ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵜⵇⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⴷⴼⵏⵜ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵜ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵜ, ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵓ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵓ ⵜⴰⵔⵇⵓⵜ (ⵜⴰⵔⵊⵓⵜ) ⴰⵍⵎⵜⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ. ⴷ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴳ ⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷ-ⵙⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵍⴽⵉ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴳⵓⵣⵓⵍ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⴳⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⵥⵏⴰⴳⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵎⵜⵓⵏⵏ ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ.

ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵔ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⵊⵎ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⵥⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴹⵥⵓⵏⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ|ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⵥⵍⵍⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵔⵓⵔ-ⴷ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ (1090) ⵍⵍⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵙⵉⴼⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ (1106-1006) ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⵓ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ "ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ".

ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⵔⴳⵯⵣⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ "ⴷⴷⵀⴱⵉ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ": ⵉⴳⴰ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵢⴰⵥ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵛⵃⴰ, ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ.

ⴷ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵜ "ⴱⴰⴷⵔ ⵛⵛⵉⵅ" ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ": ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵏⵄⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵢ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (10 ⵖⵓⵛⵜ 1909 - 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1961) ⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 1927-1957 (ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴷⵉⴳⵙ 2 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵛⴽⵉ 1953-1955), ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ 1957-1961 ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵏⵣⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴱⴱⴰ-ⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ ⵉⴳⴰⵡⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵖⵓⵛⵜ 1927. ⵢⵉⵡⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴹⵕⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵏⴳⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⴳ. ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵜ ⴰⵣⵏⵏ ⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵔ. ⴷ ⵣⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵜ ⵜⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴼⵓⵍ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⵍⵖⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷⴷ ⵢⵉⵡⵔⵔⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1955 ⴹⴰⵕⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵍⵖⵎⵜ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⵖⵣⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵊⴷⵉⵜ (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ:الحسيمة), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴰⵏⵙⵍⵉⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵙ 291ⴽⵎ ⴳ ⵓⴷⴰⵔⴰⵎ ⴷ 205ⴽⵎ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴳⴰ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⵓⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵜⵏⵓⴷⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵓⴷⴰⵔⴰⵎ (ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⵊⵊⴱⵀⴰ) ⴷ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ (ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⴷⵔⵉⵡⵛ, ⵏⴰⴹⵓⵕ, ⴱⵔⴽⴰⵏ). ⵜⴳⴰ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴱⵇⵓⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴱⵇⵇⵓⵢⴰⵙ. ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛⵓⵊⴷⵉⵔ.
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ