Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳⵉⵙ 2 390 ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ, ⵖⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ. ⵉⴳ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⵉⵙⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ (ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ) ⵏⵖ ⵓⵀⵓ, ⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ. ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.