Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

@ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:Brahim-essaidi

  • ⵢⵅⵚ = يجب / ⴱⴰⵛ = لكي ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (المعجم الأمازيغي الوظيفي الدي يعتمد عليه اكثر بسبب قلة اخطائه) Asnfar (talk) 16:01, 10 February 2018 (UTC)
@Asnfar ⴱⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴼⴰⴷ / ⵢⵅⵚ = ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ = ⵉⵛⵛⵉⵍ. ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵣⴳⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ. Brahim-essaidi (talk) 16:59, 10 February 2018 (UTC)
@Brahim-essaidi ⴱⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .ⵢⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ (ⴱⴰⵛ) Asnfar (talk) 00
03, 11 February 2018 (UTC)
@Asnfar ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷ ⵍⵍⵓ ⵔⵣⵣⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙⴰⵇⵙⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵟⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵙⵓⵙ..
ⵉⴳ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵜⴰⵣⵏⴷ ⵉ ⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽ ⵙⴽⵛⵎⵖ ⵙ ⵢⴰⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵀⴰ (ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⵓ) Brahim-essaidi (talk) 15:40, 11 February 2018 (UTC)