ⴼⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⴰⵙ
Fès - Fez (ⴼⵕ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼⴰⵙ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴼⴰⵙⵉⵢⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 1.150.131 (2014)
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 2.713/ⴽⵎ²
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⵡⴰⵢ 30000
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ +212
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ UTC±00:00UTC±01:00
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⴼⴰⵙ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ 34°03′00″N, 4°58′59″W
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 424ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 579ⵎ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map
34.03900468, -5.01594543

ⴼⴰⵙ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: فاس, ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Fès/Fez) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ 180ⴽⵎ ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴳⵔ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 4.216.957 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵚⵓⴽⴰ ⵜⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵔⴰⴱⴰ ,ⴷ ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⴼⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵛⵛⴰⵕⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ : 52.0% ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) : 23.4% ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵅⵣⵏ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 5.8% ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 55.6%

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]