Jump to content

ⴰⵔⵔⵉⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵔⵔⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵙⴰⵊⵊⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵣⴷⴷⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴳⵔ 3 ⴰⵔ 5 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ, ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⵜⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵙⴱⴰⵔⵜⵉⵍ (Cape Spartel) ⴷ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷⵉ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⴽⴱⴷⴰⵏⵏ (Ras Kebdana) ⴷ ⵢⵉⵖⵥⵔ ⴰⵎⵍⵡⵉ (Meřwect) ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵙⴳ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵉⵖⵥⵔ ⵏ ⵡⵔⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⵔ ⵏⵖ: ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ, ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ, ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵣⴰ, ⵜⴰⵔⴳⵉⵙⵜ, ⴰⵣⵖⵏⵖⴰⵏ, ⵙⵕⵡⴰⵏ, ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⵣⴰⵢⵢⵓ, ⴰⵄⴰⵔⵡⵉ, ⴷⴷⵔⵉⵡⵛ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ, ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⴰⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ, ⴼⵏⵉⴷⵇ, ⴷ ⵍⵊⴱⵀⴰ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⴷⵙⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ “Cordillera Bética” ⴷⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⴷⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵡⵔ ⵇⵇⵉⵏⵏ ⵛⴰ ⵖⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵍⴰⵙ. ⵊⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⴰ. ⵎⴰⵛⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ “ⵊⴱⴰⵍⴰ” (ⵉⵊⴱⵍⵉⵢⵏ) ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵊⴱⵍⵉⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ “ⵊⴱⴰⵍⴰ” ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵣⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ “ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ” ⵏⵉⵖ “ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ”, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵙⵏ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵍⴱⴷⴰ “ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵎⴰⵛⵉ "ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ". ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ “ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ” (ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ), ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵙⵏ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵔⵔⵉⴼ.

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵉⵊ ⵏⵜⵙⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴱⴷ ⴷ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵓⵎⵉ ⴳⵉⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⵣⵉⵔⴰⵔ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1911 ⴰⵔ 1926. ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵜⵃⴽⴽⵎ ⵅⴰⴼ ⵙ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵍⵇⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ (ⵏⵖ ⵎⵔⵉⵜⵛ) ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱⵉ ⵉⵙⵙⴽⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ. ⴷⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1921, ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵍ. ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1893 ⵉⵜⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵎⵔⴳⴰⵔⵍⵓ ⵅ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵉⵎⴰⴳⴰⵍⵓ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ.

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]