ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵟⴰⵏⵊⴰ
Tangier (ⴳⵍⵣ)
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⴰⵚⵉⵍⴰ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 90000
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 947,952 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 124ⴽⵎ²
Map
35.776667, -5.803889

ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: طنجة) ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵖ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏ 14 ⴽⵎ ⵉ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2014 ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⴰⵔ 947 952 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵎⴰⵙ[1]:

ⴰⵙⵍⵎⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ) : 16.0%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ : 14.9%

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ : 56.6%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) : 15.8%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵅⵣⵏ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 8.4%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 65.3%

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. RGPH 2014 - Site HCP