Jump to content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: جهة درعة تافيلالت) ⴷ ⵢⵓⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵙⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵡⴽⴰⵍ ⵏ 2015.

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷⵔⴰ, ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵎⴽⵏⴰⵙ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ.

ⴰⴳⵣⴰⵎ ⴰⵔⴽⴰⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⴷⴷⵖ:

  • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.
  • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.
  • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ.
  • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵜⵖⵔⵏ (ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ).
  • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷⵉⴽⵙ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴳⴰⵎⴰⵜⵏ (ⵉⴳⴰⵎⵉⵡⵏ), ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⴳ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⴽⵓⵔⵏ.

ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴷⵖ, ⴰⵢⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ,

ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ /ⵉⵏⵏⵉⵢ

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ, ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

, ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ, ⴷ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵉⵡⵜⵜⴰ

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]