Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

ⵉⴳⴰ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1915, ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵢⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵎⵎ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]