Jump to content

ⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ
ⵎⵍⵉⵍⵜ
[[File:(Melilla) Aterrizando en Melilla (16668390111).jpg|]]

Escudo de Melilla
ⵎⵍⵉⵍⵜ
ⵎⵍⵉⵍⵜ


ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ[1]
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ [2]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ),ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Melilla
Map

ⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏⵖ ⵎⵔⵉⵜⵛ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ [[ⴰⵔⵔⵉⴼ]] (ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: ⵎⵍⵉⵍⵍⴰ,ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: مليلية) ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵖⵔ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⴰⵔⵔⵉⴼ

  1. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.
  2. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.