ⵍⵄⵢⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ
Laâyoune (ⴼⵕ)
العيون (ⵜⵄⵔ)
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 217.732 (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 48.049 (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⴰⵙⵖⵔⵙ 1938
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 70000
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 21ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 72ⵎ
Map
27.1418, -13.1814
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ
www.LAAYOUNE.ma

ⵍⵄⵢⵓⵏ (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ) ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ "ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ", ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵏⵏ ⴼ ⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 220ⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
1982 93 875
1994 136 950
2004 183 691
2014 217 732

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]