ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ (ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ: ⵜⴼⵏⵗ), (ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: tifinaɣ) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ. ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵓⵀⴰⵖⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖⵜⵏⵉⵔⵉ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵏⵢⵓ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙ ⵜⵜ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵙ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵣⵓⴷ ⵎⵉⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ, ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ, ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ , ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ, ⴰⴱⴱⵍ, ⴳⵓⵓⴳⵍ ⴷ ⵎⴰ'ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵍⵉⴱⵢⴰⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ. ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴷ ⵕⵛⵎⵏⵜ ⴳ ⵉⵥⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵎⴰⵜⵔⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉ 5000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ (ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ, ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ) ⵍⵍⵉ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ
ⴰⵎⵏⵣⵓ (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ) ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⴽⵔⴼⴰⵍⴰ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ:[1]

ⴰⵀⵍⵍⵓⵛ ⵉⵎⴰⵍⵍ
ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⴱⴰⴱⴰⵍ
ⴰⵕⵥⵥⴰⵎ ⵉⵕⵥⵎ
ⴰⵏⴱⴱⴰⵛ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⴽⵏ ⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵡⵡⵓⴽ
ⴰⵏⵀⴱⴰⴹ ⵉⴽⵛⵍ
ⵉⴽⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵡⵡⵓⵛⵛ

— ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://www.youtube.com/watch?v=bpASzeuII5s (1:38:00)