Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵓⵍ

ⴰⵔ ⴰⵡⵏ/ⴰⵡⵏⵜ ⵙⵓⵎⵓⵔⵖ ⵜⴰⵡⴰⵏⴰ ⵏⵓ ⵙ ⵓⵣⴰⴱⵥ ⵏ ⵜⴻⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴻⵛ ⵜⵓⴼⴰⵎ/ⵜⵓⴼⴰⵎⵜ ⴷⵉⵙ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⴻⵊⵏⴰ

               ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵢ ⵏⵏⴻⵙ

   ⵣⴻⴷⵖⵏⵜ ⴰⴱⵓⴹ ⴷ ⵓⵣⵓⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⴽⵢⴰ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵉⵙ ⵉⵏⵏⵓⵔⵙⵢ(ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ) ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵣⴻⴳ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵥ (ⵜⵉⵖⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ) ⵏⵏⴻⵙ,ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⵜⵓⵎⴻⵇⵙⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⴳⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏⵜ ⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵉ ⵓⵎⴻⵣⴷⴰⵖ.ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵍⴻⵖⴹⵏ ⴳ ⵉⵛⴹⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵃⴻⵏⴱⴰⵍ ⴷ ⵉⵀⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⵜⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⴻⵍⵙⴰ.ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵣⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ .ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴳⴰ .ⴰⵔ ⵏⴻⵣⵣⵖⵏⵜ ⴰⵍⵍⵏ.ⵉⵣⴹⴰⵕ ⵓⵖⴻⵎⵣⴰⵕ(ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵯⴻⵎⵎⵓⵏ ⵜⵉⵖⵯⵎⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵓⵕⵉ) ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ ⵉⵙⵙⴻⵡⵔ ⴳ ⵜⵙⴻⵍⵍⵓⵎⵉⵏ (ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵏ)ⵏⵏⴻⵙ.ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⴻⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⴽⵢⴰ ⵣⴻⴳ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⴻⵣⵡⵔ.

    ⴰⴳⵓⴷⵢ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵢⵔⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⴰⵎⵎ :ⵔ,ⵕ,ⵙ,ⵚ ,ⴱ ⴷ ⵀ :ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ,ⵡⵉ-ⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⴻⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴱⴽⴽⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ,ⵡⵉⵙ-ⵛⵕⴰⴹ ⵜⴰⴳⵍⴻⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵣⴳⵉⴳⵜ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ , ⵡⵉⵙ-ⴽⵓⵥ ⵜⴰⵥⴰⵢⵔⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵣⴳⵉⴳⵜ ⵖ ⵓⵣⴻⴷⴷⵉⵔ ,ⵡⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵜⴰⴳⵍⴻⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵙⵉⵙ ⵖⴻⵏⴷ ⵙ ⵡⴰⴳⵯⵓⵎ,ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴳⴻⵍⴻⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴻⵖⵜⴰⵡ.ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ  ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖⴻⵏⴰⵏ ⵜⴰⵍⴰⴽⴰⵜ (ⵎⴰ ⵅⴻⴼ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⵛⵜⴰⵢ ⵓⵣⴻⵍⴰⵍⴰⵎ)

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⵙⵙⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵔⵡⴰⵡⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴻⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⴰⴽⴰⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵍⴷⴰⵢ ⵓⵢⵢⵉⵙ (ⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ) .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵡⴻⵜⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵃⵔⵔⵢ ⵜⴰⴳⴻⵔⵡⴰⵡⴰⵜ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵢ ⵛⴰ) ⵜⴰ-ⵏⵉⵜⵉ.

  ⵉⵖ ⵏⵓⵙⵢ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ «ⴼ» ⴰⵀⴰ ⵏⴻⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⴰⵙ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⴷⴰⵢ ⵏⴻⵙⵙⵍⵖ ⴰⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴰⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⴽⴰⵎⵜ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⴳⵔⵡⴰⵡⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⴻⵍⵓⴽ  ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵟⵟⴰ .ⵎⴰⵍⴰ ⵏⴻⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ «ⵖ» ⵅ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵊⵉⴽⴰⵏ (ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵉⵃⴻⵔⵔⵢ ⵛⵔⴰ ⴰⵣⴻⵍⴰⵍⴰⵎ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ).ⵎⴻⵛ ⵏⴻⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ «ⵄ» ⴳ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ (ⴹⴰⵕⴰⵙ) ⴰⵀⴰ ⵏⴻⵙⴳⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵍ «ⴹ» ⵏⴻⵖ «ⵎ»ⵏⵉⵖ «ⵟ»ⵖ ⴽⵓ ⵜⵉⵢⵏⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⴽⵓ ⵉⵙⵉⴽⵜⵔ (ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⵓⵎⴻⴽⴽⴰⵍⵓ ⵉⵍⴰⵣⵉⵣⵏ).ⵉⵃ ⵏⴻⵙⵙⴰ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉⵍ «ⵜ» ⵏⴻⵙⵔⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵍ ⵏ«ⵏ», ⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵔⵙ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵍ «ⵊ» ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ.  ⵏⴻⴷⴷⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉⵍ «ⴷ» ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵜⵔⴻⴳⴳⴰⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⴼⴽⵔ.ⴳ ⵉⴳⴻⵏⵣⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵔⵙ «ⵉ» ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎ ⵙ ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ ,ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵉⵛⵛⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵔⵙ «ⴻ» ⴷ ⵏⵏⵉⴳⴰⵙ «ⴰ» ⴷⴰⵢ ⵏⴻⵙⵖⵉⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴱⵓ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵍ «ⵣ» ⵖ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ «ⵥ».ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵊⵉⴽⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴽ ⵏ ⵜⴻⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ,ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵓⴽ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⴰⵙⵙⴰⵢ ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔⵇⴻⵛⴱⵓ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ .«ⵣ» ⴷ «ⵥ» ⵍⴰⵏ ⵉⵄⵊⵄⵊⵏ ⵉⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵔⵏ,ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⵇⴻⵕⵕⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵔⵙ «ⵛ» ⵡⴰⵏ ⵓⵛⴻⴱⵔⵓⵔⵓ,ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵍⵉ ,ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ.ⴰⵔ ⵃⴻⵔⵔⵉⵢⵏ ⵜⴰⵜⵔⴻⴳⴳⴰⵜ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵙⴻⵅⵏⵓⵏⵙⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵛⵣⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵙ ⵜⴻⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⴱⵏⴽ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴷⴷⴻⵍⵏ ⵙ ⵓⴽⵡ, ⴳ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵇⴻⵏⵇⵓⵊⵏ(ⵉⵖⵉⵣⴰⵏ).ⴽⵓⴷ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⴷⴰⵜ ⴰⵔ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⴻⵎⵏⵉ(ⵜⵉⵙⵉⵜ) ⵉⵙⵙⴻⴼⵉⴽⴽⵜⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵏⴻⵙⵏ.ⵙ ⵓⵣⵉⵔⴰⵢⵣⴰⵍ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵇⵇⴰⵕⵏ ⵟⵟⵓⵏⵓⴱⵉⵍ) ⵏ ⵜⴻⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⴱⴻⵔⵉⵎⴰⵍ ,ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵏⴹⵡⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵉ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵉⵙⵙⵉ (ⵜⴰⵎⴰⴷⵍⴰ,ⴰⵙⴰⵡⵏ)ⴰⵔ-ⴷ ⴳⵯⵓⵍⵓⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍⵜ.

10/06/2023/24/06/2973

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ. 105.155.133.240 08:44, 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵣⵓⵍ

ⵀⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⴳⵉⴷ ⵓⴷⵎ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⵖⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⴷ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⵖⵉⴼ ⵉⴳⴻⵏⵣⵉ

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵛⵔⵓⵔ ⴰⵙⴻⴼⵍⴰⵍⵍⴰⵢ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵎⵔ

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵙⴰⵍⵉⵢ ⵅ ⵓⴷⵎⵔ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵎⴽⵓⵢⵙ

ⵜⴳⵉⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⴰ

ⵜⴳⵉⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵙⵏ ⵖ ⵜⵣⵓⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ

ⵜⴳⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⴱⴻⵔⴳⵯⵎⵎⴰ

ⵜⴳⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰ

ⵜⴳⵉⴷ ⵉⵎⵇⵇⵉⵙⵏ ⵖ ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⴰⵢ

ⵜⴳⵉⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ.

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵜⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵣⵓⵢⴰⵥ

ⵜⵉⴳⵉⴷ ⵉⵍⴻⵖⴹⵏ ⴳ ⵜⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⵜⴰⵍ

ⵜⴳⵉⴷ ⵜⴰⴳⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵉⵏ

ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵍⵉⴹ ⵜⴰⴷⴰⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴳⵉⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⵓ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵜⴰⵜⴻⵔⴳⵉⵜ ⵖⵉⴼ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⵎⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵍⵎⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙ

ⵉⵙⵔⵉⵔⵢ ⴰⵎ ⵓⵍⵎⴰⴷ

ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵓⵍⵍⵢ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴻⴳⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵖⵍⴰⴷⵏ ⵅ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵎ

ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⵉ ⵜⵙⵏⵜ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ

-ⴰⵙⴰⵍⵉⵢ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⴳⵍⵏ ⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵎⵔ ⵏⴻⵖ ⵉⴳⴻⵏⵣⵉ ⵏⵏⴻⵙ

-ⴰⵎⴽⵓⵢⵙ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴻⴳⴳⵓⵔⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ

-ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵙⵏ :ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ,ⵉⵙⵎⴻⵕⵖⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵛⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵇⵇⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵏ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⴳⴻⵍⵎⴰ.

-ⵉⵎⴻⵇⵇⵙ :ⵉⵜⵜⵓⵖⵣⴰ ⴳ ⵓⵥⵕⵓ

-ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⴰⵢ :ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵜ :ⴰⵥⵕⵓ ⵓⵍⴼⵉⵙ ⵓⴼⵍⵉⵢ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ

-ⴰⵜⵔⵓ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴽⵓⵙⴰ ⴽⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ,ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵓⵜⵊⵉⵖ

ⵉⵍⴻⵖⴹⵏ :ⵉⵏⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵟⵟⴰ

-ⵜⵉⵣⵓⵢⴰⵥ :ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴼⵍⵏ ⵡⴰⵏ ⵉⴳⴻⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⵥⵕⴰ(Les momies)

-ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ :ⴰⴼⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵍⵉⵢⵜ :la superficie)

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

07/11/2972/20/11/2022 160.178.244.88 08:18, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵀⴰⵏ ⴷⵉⵖ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ

ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵢⵢⵓ

(ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⴰⵢ :La parole maternelle)

ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵍⵓⴹ

ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵏⵓⴹ

ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵊⴻⵄⴱⵓⴹ

ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵡⴰⴱⵓⴹ

ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵚⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⵓⵜⵛⵉ ⵙ ⵡⵓⴹⵓⴹ

ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵔⵓ ⴰⵎⴻⵍⴹⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⴹⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⴽⵉⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⴳⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵙⴳⵉⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⵍⴻⵄⵢⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵙⴽⵉⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⵛⴻⵃⵎⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⴰⵊⵎⵓ ⵏ ⵓⵃⴻⵛⵎⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵎⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵛⴻⴽⵎⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⵙⴽ ⵏ ⵓⵀⴻⵕⵎⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵊⴻⵄⵏⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⴼⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵍⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⴻⴱⴱⵓ ⵏ ⵓⵎⵔⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵙⵙⴰⵖ  ⵏ ⵓⵃⵢⵓⴹ

ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴷⴻⴱⴱⵓ ⵏ ⵓⴳⵕⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵊⵊⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⴼⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵎⵕⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⴳ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴻⵄⴹⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴻⵍⵀⵓⴹ

ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴻⵔⴱⵓⴹ

ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵛⴻⵔⵎⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴳ ⵓⴱⴻⵔⴹⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴳ ⵓⵃⴻⵔⴹⵓⴹ

ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉⵔ ⵡⴰⵏ ⵓⵣⴻⵀⵍⵓⴹ

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵅⴰⵙ ⵉ ⵓⵛⴻⴽⵡⵓⴹ

ⴰⵣⴻⴳⵣⵓ ⵏ ⵉⵜⴻⵙⵏⵜ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ :

-ⴰⵏⵓⴹ :ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⵓⵎⵣⵉⵍ ⵜⵉⵎⵙⵉ

-ⴰⵚⵓⴹ :ⴰⵙⴻⵔⵖⵓ :ⴰⵏⴻⵙⴳⵓ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼⵏ ⵉⵜⵜⴻⴼⴼⵖ  ⵉⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⵔⵉⵏ

-ⴰⵙⴻⵎⵔⵓ :ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵜⵏⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ

-ⴰⵎⴻⵍⴹⵓⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⵟⵟⴹ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ .

-ⴰⵙⴽⵓⵔⵔⵜ :ⴰⵏⵥⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵎⵊⵉ ⵏ ⵓⵣⵉⴹⵓⴹ

-ⴰⵣⵉⴹⵓⴹ :ⴰⵣⴹⵓⴹ :ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ

-ⴰⵙⴽⵉⵊⵊⵉ :ⴰⵙⴳⵉⵊⵊⵉ :ⵉⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⴹⵉⴹ

-ⴰⵍⴰⴳⵓⴹ :ⴰⵢⵍⴰⵍ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵀⵓⵛⵜ :ⵜⴰⵡⵓⵛⵜ

-ⴰⵍⴻⵄⵢⵓⴹ :ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ.

-ⴰⵛⴻⵃⵎⵓⴹ :ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ

-ⴰⵎⴻⵙⵍⵓⴹ :ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⵎⵉ ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵙⴻⴽⵏⴰⴼⵏ ⴰⵡⴻⵔⵏⵉ ⵜⵓⵣⵓⵜ.ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵖⵕⴰⵚⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⴻⵖⵕⵓⵚ

-ⴰⵊⵎⵓ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ

-ⴰⵃⴻⵛⵎⵓⴹ :ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ.

-ⴰⵛⴻⴽⵎⵓⴹ :ⵜⵉⴳⵡⵡⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ.

-ⴰⵊⴻⵄⵏⵓⴹ :ⴰⵊⴻⵄⵏⵉⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵖⵓⵔⴷ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵖⵉⵍ,ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⴻⴽⵏ.

-ⴰⵀⴻⵕⵎⵓⴹ :ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⴻⵖ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ .

-ⴰⵖⵔⴻⴱⴱⵓ :ⴰⵎⴻⵙⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⴼ

-ⴰⵎⵔⵓⴹ :ⴰⵊⴻⵄⴱⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⴷⵓⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴰⴳⴰⵔⵉ.

-ⴰⵖⴷⴻⴱⴱⵓ :ⵉⵎⵛ- ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵛⵔⴰ

-ⴰⴳⵕⵓⴹ :ⴰⵖⵏⵓ ⵉⵖⴻⵣⵣⵉⴼⵏ ,ⵉⵣⵓⵔⵏ ,ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵟ ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵖⵏ ⵉ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ,ⵉ ⵉⵎⵖⴰⵏ ,ⵉⵛⴽⴰⵏ , ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ :ⵜⴰⵎⵥⴰ,ⵜⴰⵔⵉⵔ

-ⴰⴼⴼⴰⵔ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴼⴼⵔ ⵛⵔⴰ

-ⴰⵃⴻⵣⵎⵕⵓⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴻⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔⴰⵡ.

-ⴰⵍⴰⵢ :ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵢ ⵛⵔⴰ :ⵜⴰⵙⴻⴽⵯⴼⵍⵜ

-ⴰⴱⴻⵍⵀⵓⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ.

-ⴰⵣⴻⵔⴱⵓⴹ :ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴼⵍⵣ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉ.ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴰⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵛⴰⵍⴰⵏⵜ

-ⴰⵛⴻⵔⵎⵓⴹ :ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ :ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵓⵔⵉ.

-ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ :ⴰⵎⵎⴻⵛⵜⵢ ,ⴰⵅⴻⵕⴼⵛ,

-ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ :ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵇⵎⵉⵔ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵀⴰⵜ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰ

-ⴰⴱⴻⵔⴹⵓⴹ :ⴰⵡⴻⵊⵊⵉⵎ

-ⴰⵃⴻⵕⴹⵓⴹ :ⴰⵃⴻⵕⴹⵉⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⴻⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⴻⵍⵙⴰ.

-ⴰⵣⴻⵀⵍⵓⴹ :ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⵢ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵜⵢ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ

-ⴰⵛⴻⴽⵡⵓⴹ :ⴰⴷⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵓⵔ ⵉⵅⴰⵜⵉⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

10/02/2973/24/02/2023160.178.244.88 08:22, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵀⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵡⴰⵏⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

    ⵉⵥⴻⵖⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

   ⵉⵥⴻⵖⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵥⵥⴰⵏ ⵜⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵢⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⵍⴻⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵣⵓⵖ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴷ ⴷⴷⴰⵡⴰⵙ.ⴰⵔ  ⵙⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵏⵜ ⵜⴰⵢⵜⵛⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⴻⴳⵉⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵉⴳⵉⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⵏⴻⵣⵔⵓⴼⵜ.ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⴷⴰ ⵉⵃⴻⵔⵔⵢ ⵓⵣⵡⵓ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⴻⵙⵏⵜ ⵜⵜⵓⵣⵓⵍⵣⵏⵜ ⴳ ⵓⵛⴻⵜⵢⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵎⴻⵟⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ. ⵙ ⵉⵙⴻⵍⵎⵖ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔⵓⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⵏⵜ ⵉⴹⴰⵕⵉⵙⵏ .ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴻⵏⵀⵓⴱⴱⵔ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ.ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ  ⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴻⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵕⵎⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴻⴳⴰ ⴰⴽⴻⵍⴰⵥ ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵀⵡⵡⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⵍⴻⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ .ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⴻⴷⵢⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ «ⵛⴰⵕⵍ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⵊⵓⵍⵢⴰⵏ» ⵉⴱⴷⵔ ⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⴻⵏⵀⵓⴱⴱⵔⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⴽⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵏ ⵉⵙⵙⴻⴽⵎⴹⵏ.ⴰⵙⴻⴽⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⴻⴽⵎⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵔ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⵡⵉⴹ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴹⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵊⴷⴰⵔ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴰⵙ ⵙ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵢⵓⵛⵉⵣⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵍⵓⵎⴰⵚ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵜⴻⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.ⴰⵙⴻⵍⵓⵍⵍⴽ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉⵔ ⴰⵖⴻⵕⵎⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

07/10/2973/21/10/2023 160.178.244.88 08:25, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵙⵏⵉⵎⵎⵔ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ, ⴰⵣⵏⵉ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⴳ ⵉⵙⵎ: Lhoussine AIT TAYFST ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:19, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⴼⵙⵜ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ
ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴻⵏⵉⵎⵎⵔ ⵖⵉⴼ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ.ⵀⴰⵜ ⵖⴻⵕⵉⵖ ⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵇⵇⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙ-ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⵉⵖ ⵖⴻⵏⵉⵖ.ⵙ ⵓⵎⴻⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⴻⵣⵀⴰⵍⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴻⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.ⴰⴷ ⵏⴻⵥⵥⵓ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴷⵖⵉ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⴱⴻⵔⵉⵎⴰⵍ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵏⴼⵓ. 160.178.244.88 14:34, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵙⵙⵓⵔⴼⵉ, ⴰⵜⵉ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴽ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⴳ ⵓⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵉⵍ ⵜⵜⵓⵖ ⵀⵀⵀ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:52, 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵜⵢ ⵜⴰⵢⴼⵙⵜ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ.ⴰⴳⵓⴷⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵜⵜⵓ. 105.158.135.42 08:39, 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⴰⵙⵉⵔⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵖ ⵓⵖⵟⵟⵓⵛ

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵙ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ,ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴷ ⴰⵡⵍⵏ ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵏⵉⵢⵏ ⴰⵖⵟⵟⵓⵛ ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵍⴷⵉⵢⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵚⴽⵓⵏ ⵉⴱⵔⴳⵯⵎⵎⴰ ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵥⵥⵓⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵅ ⵉⵢⵓⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙⵏ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵃⵔⵉⵢⵏ ⵜⵉⵜⵔⴳⴳⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ,ⵙ ⵡⴰⴷ ⴳⴳⴰⴼⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ ,ⵙ ⵉⵜⵔⴰⵏ ,ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵙ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ...ⵓⵔ ⴷⵊⵓ ⵜⵍⵉ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ .ⴰⵀⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ.ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⵍⵉ ⵓⴳⵓⴷⵊⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ .ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵉⵏⵟⵟⵡ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵉⴽⵉⵜⵏ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ.ⵎⵔⵉⴷⴷⵉ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵖⵢ.ⴽⵓ ⵓⵡⵔⵉⴽⴽⴰ ⵙ ⵓⵔⴰⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷⵉⵔ ⵏⵏⵙ.ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵏⵓ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵉⵍⵢ ⵜⴰⵖⵓⵏⴼⵉⵜⵜ ⵖ ⵓⵙⴰⵔⵙⵓ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵉⵣⵏⵉⵏⴳ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵓⵖⵣⵉⴼ ⴰⵔ-ⴷ ⵉⴳⴳⵣ ⴰⵛⴰⵍ.ⴰⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵔ ⵓⵖⵟⵟⵓⵛ ⴷ ⵜⵣⵓⵊⵔⴰ ⵙⵡⴰ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵙ ⵓⵣⵓⵖ ,ⵣⵉ ⵡⴰⵙⴰ ⵙ ⵡⴰⴼⴰ ⵖⵏⴷ ⵣⴳ ⵉⵊⵊⵢⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵉⵔ ⵏⵖ ⵣⴳ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵉⵔ.ⵛⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⵓⵢ.

10/11/2973/24/11/2023 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 14:56, 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⵉⴷⴷⵓⴳⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ رمزية تيفناغ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵀⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵕⵎ ان انتاج لغة علامة من بين علامات التحضر
ⴰⵡⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⴳⴰⵎ ⵉⵙⵙⵉⴽⵯⵉⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴼ ,ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ , ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰ حتي انتاج أبجديتها هو رمز يبين شعبا ’ترابا ’حضارة وثقافة
ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵎⴻⵇⵇⵙⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴽⵯⵉⵣ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵣⴻⴳ ⴱⵉⵙⴻⵎⴷⵉ وجود تيفناغ منقوشة على صخور عريضة يبين وجود اللغة الأمازيغية والأمازيغ وحضارتهم و ثقافتهم منذ القدم
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⴰⵏⵜ ⵓⴷⵎ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ ,ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏⵉⵏ تيفناغ لها وجه جميل قيل انها عبارة عن مجموعة من الأشكال الهندسية
ⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴻⴳⵏⵜ ⴳ ⵉⵍⴻⵖⴹⵏ ⵓⵙⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⵓⵍⴽⵉⵣⵉⵏ لها حضور في الزخارف النسيجية والمطروزات
ⵉⵙⵔⵉⵔⵔⵢ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵍⵎⴷ ⵛⵔⴰ ,ⵉⴳⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⵎⴻⵔⵡⴰⵙⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵃⵙⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⴻⵏ ⴰⵀⴰ ⵉ ⵓⵃⵏⵓ-ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵢⴰⴳⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵎ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵎⵙ من السهل أن يتعلمها كل شخص ’يكفي أن يجمع الحروف المتشابهة حتى يحفظها ويميز بينها ولأجل هذا الهدف يعلقها في مكان ينظر اليه في كل لحظة كأدوات الإخبار
ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵖⵍⴰⴷ  ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ,ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⴻⵍⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⵓⴷⵉⵎ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵓⵎⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⴷⴷⵓⴳⵎ ⵉⵙ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴷⴻⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ وجود تيفناغ فيما يكون مساحة في الشارع والزنقة والطريق, فوق أبواب المؤسسات واللوحات, يرمز  الى بقاء الأمازيغ وهم أحياء في الزمن المعاصر
ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴷⴷⴰⴳ ,ⵓⵍⵢⵉⵣ ,ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⵙ ⵓⵏⵖⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⵜ ⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵍⵎ ⴷ ⵜⴰⵖⵚⵚⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ أن تحمل تيفناغ اللغة الأمازيغية الصافية السليمة المعبرة بدقة عن وظيفة المكان فانها تقول بأن جلد الإنسان الأمازيغي منسجم مع هيكله العظمي
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵍⵛⵛⵓ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴻⵔⵥⵓ ⴽⵓ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⴱⴹⵉ ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵃⵔⴹⴻⴹ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ تيفناغ لباس للإنسان الأمازيغي و جلد جسمه وكل محاولة فصل بينهما تعتبر تعرية  وسلخاله


ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 06 /11/2971/19/11/2021محمد أغزاف Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 09:51, 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]