Jump to content

ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:Arhazaf hemmun

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⵢ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙ.ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ,ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰ-ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵃⵎⵉⵍⵏ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵓⵎⵛⵏ ⵓⵛⵓⴼ ,ⵡⴰ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵖⵣⴰⵍⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵖⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵎⵉⴷ.ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ.ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵕ ⵉⵎⵛⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ.ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵖⵕ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ,ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵖⵏ ,ⵙ ⵉⴷⴱⴽⴰ ,ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ.ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵕⵏ ,ⵓⵔ ⵉⴷ ⵅⴰⵙ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ.ⵀⴰⵜ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵕⵏ ⵙⵡⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ,ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⴷ ⵖⵏⴷ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵔⵉ.ⵉⴷⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵀⴰⵜ ⴳⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ :ⵜⵉⴼⵍⵉⵍⵍⴰⵢ,ⵜⵉⴼⵉⴼⴰⵖ ⵏ ⵉⵍⵎ,ⵜⵉⵙⵍⵍⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ,ⵏ ⵉⵖⵚⵚ, ⵏ ⵓⵊⴱⵓⴱ,ⴰⵙⵟⵟⴰ,ⴰⴷⵍⵉⵙ,ⴰⵖⵎⵉⵙ,ⵜⴰⴳⵉⴷⴰⵜ,ⴰⵙⴷⵓⵙ,ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ,ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵥⵥⵢⴰⵏ .ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⴰⵖⴹⴰⴼ ⴰⵏⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⵏⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵢ. 08/11/2973/22/11/2023 ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ