Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:Arhazaf hemmun

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟⵜ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⴰⵏ ⵉⵄⵏⴽⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⵣⴳ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵍⴷⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.ⴳⴰⵏ ⴰⵏⵣⵡⵓⵎ ⵉⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏ.ⵛⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⵀⵍⵍⵯⴰ ⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⵀⴰⵜ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⵔⵢ ⵉⵖⴼⴰⵏ ⵏⵏⵖ.

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵢⵣ,ⴰⴷ ⵉⵎⴷⵣ,ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ.ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ,ⴰⵎⴰⵍⵓ,ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵙⴰⴳ ⴰⴹⵓ ⵉⵊⵊⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵍⵍⵉⴼ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵡⵓⵏⴼⵓ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖ ⵜⵓⵔⵏⴰⵏⵜ ⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ.ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵙ,ⴰⴷ ⵉⵥⵥⵓ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵏⵉⴳ ⵉⴱⵓⵔⴳⴰ ,ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵜⵜⵓⵎ ⴽⵓ ⴰⵃⵍⴼⵓⵙ ⵢⴰⴽⴽⵏ ⴰⵍⴷⵊⵓⵢ ⵖⵏⴷ ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ,ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⵍⴽⵢ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⵉⵢ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⵡⴰⵏ .ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵏⵖ ⵉⴽⵯⵍⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵎⵓⵔⵏ .ⵉⴼⵍⵡⴰⴹⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ.ⴰⵙⵉⴷⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ.ⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ.ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ

07/11/2973/21/11/2023 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:01, 21 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⴷⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵉⵙⵙⵖⵯⵎⵉ ⵉ ⵡⵓⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ .ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵡⵓⵏⵓⵖ ⵖⵏⴷ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⴳⴱⵔ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵔⴽⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵛⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵛⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ. ⵀⴰⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⴱⴽⵓ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ,ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵏⵯⵢⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴱⴰⴱ ⵖⵏⴷ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴰⵍ ⴳ ⵉⵏⵏⵓⵖⵎⵕ/ⵜⵏⵏⵓⵖⵎⵕ.ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵖⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⵯⵢⴰ ⵏⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⴽⵔⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵖⴰⵏ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ,ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵓⵏⵣⵓ ⵉⵔⵣⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵖⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵍ ⵏ ⵛⵔⴰ ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵊⵎⴹ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ).ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵜⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴷⵎⴰⵎⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴹⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⵜⵎ.ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵙⴰⵍⵡⵏ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴰⴳ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵙ ⵉⴱⴹⵓ ⵍⵓⵎⵏ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⴷⵍⵉⴼ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴳⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴹⴰⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⴰⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵓⵎⵏ ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ.ⵓⵔ ⵢⴰⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ.

08/11/2973/22/11/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 15:05, 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (UTC)

ⵜⴰⵡⴰⵏⴰ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵖⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⵎⵏ ⵏⴳⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⵏⴰⴱⴰ ⴰⵙⴰⴹⵉⴼ ⵏⵖ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵓⵔ .ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎ ⵓⵣⵔⴼ ⵙ ⵓⵖⴷⴰⵎ ?ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉ ⵉ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵀⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⵙ ⵉ ⴽⴰ.ⵎⴰⵍⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵡⴰⵍⵓⵖ ⵏ ⴽⴰ ⵀⴰⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵖⴷⵎⴰⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵓ ⵏⵏⵙ.ⵎⵛ ⵓⵔ ⵉⴷⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵀⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ ⵙ ⵓⵍⴽⵯⴰⴷ ⵖⵏⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵔⴼ.ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵡⴰⵏ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ.ⵎⴰⵃⴷⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵍⵢ ⴽⵔⴰ ⵀⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵉⵖⴷⵎ .ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵖⴰⵍ ⵉⵙ ⵉⵍⵛⵎ ⴰⵣⵓⵔ ⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⵀⴰⵜ ⵉⵣⴹⵎ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵢⴹⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⵊⵓ ⵉⵍⵉ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵖ(ⵓⵣⵓⵔ). ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵢ ⵙ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⵏⵖ ⵢⵓⵡⵢ ⵙ ⵓⵣⴹⴰⵎ.ⵉⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵣⴹⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⴳⵓⴳⵓⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ .ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵜⵎ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵎⵓⵚ ,ⵓⵔ ⵣⴷⵉⵢⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⵎⵜⵓⵜⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵖⴷⵉⵎ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵉⴼ ⵏⵏⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ.ⵉⵇⵇⴰⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ,ⴰⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⵓⵙⴰⴹⵉⴼ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⴽ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵖⴷⴰⵎ ,ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵣⵏⵉⵏⴳ ⴰⵍⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵢⴰ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ.

25/11/2973/09/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:02, 9 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍⵓ

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵍⵖⵉ ⵉ ⵓⵎⴽⵏⴰⵙ.ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵜⵜⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵣⵣⴳⵣⵡⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵖⴰⵕ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ.ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴰⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ,ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵓⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⴷⴼⵍ ⵉⴼⵙⵉⵢⵏ.ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⴰⴹⵉⵚ.ⵉⴳⴳⵓⴷⵢ ⴷⵉⵙ ⵓⵙⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵟⵟⴰⵢ.ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⴼⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵊⵊⵓⵢⵏ,ⵇⵇⵓⵕⵏ ,ⵖⵓⵔⴷⵏ ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⵎⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵣⵉⵔ ⵓⴽⵔⵉⵔ.ⵓⵛⵉⵢⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴳⵔⴳⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⵅ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵔⵉ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵙⵙⴹⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵣⵣⵏⵣⵉⵏ ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵣⵓⴳⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⵙⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⵔⵉⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵉⴷⴷⵉⵎ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ. ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵥⴰⵖⴰⵕ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵕⵉⵥⴰⵜⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵥⵥⵓⵏ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴽⴽⵓⵍⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⴼⵙⴳⵔ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵏⵎⵜⵓⵜⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⴳⵉⴷⵉⵢⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⴰⵛⴰⵍ ⵖ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ ⵉⴱⵓⵅⵅⴰ ⵉⵙⵙⵀⴱⵓⵏ ⵉ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ .ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵢⵓⵙⵔ ⴰⵙⵏⴼⴳ,ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴷⴷⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⴽⵡⴰ,ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⵛⵔⴽⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⴻⵏⵏⴰⵢⵉⵏ .ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵢⵓⵙⵔ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵊⵓⴳⵏ ,ⵢⵓⵙⵔ ⴰⵙⴰⴹⵉⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵉⵖⵎⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎⴰⵍⵓ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ,ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏⵜ ⵡⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ

29/11/2973/13/12/2023 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:04, 13 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⴱⵢⵜⵍ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴽⵍ ⵉⵣⵜⵍⴰ ⵏⵏⵙ,ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⴼⵢ ⵙ ⵉⵊⵊⵢⴰⵍ,ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ ⴰⵙⵓⵜⵢ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍⵓ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵎⵃⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵙ ⵓⵃⵏⵓⵣ.ⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵄⴽⴽⵯⴰⵏ ⴰⵍⵓⴹ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵛⵛⴹ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⵔⴼⵜⵉⵍ,ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙ ⵉⵜⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵏⵊⵓⴳⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵙ ⵡⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵛⵔⵔⴼ ⵛⴰ ⵉⵡⵔⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵙ ⴹⴰⵕⵜ,ⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⴹⴰⵕ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵔⴳⴳⵯⵍ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵙⵙⴽⵏⴷⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ (ⴰⵢⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵖⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ-ⴷ ⵢⴰⵣⴹ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵢⵍ) .ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⵛⴼⴼⴰⵍⵓ ⵉⴷⴷⵍ ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴰⵏ,ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ .ⵉⵣⵜⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⵓⴳⵏ.ⵉⵃⵏⵓⵣⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵔⵉⵙⵏ.ⵉⴳⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⵍⵎ ⵢⴰⵖⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵅⴱⵓ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ.ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ,ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴽⴰⵢ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵃⵓⵍⴼⵓ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵅⴰⵙ ⴰⴱⵢⵜⵍ.

04/12/2973/16/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 09:37, 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⴷ ⵓⵊⵄⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵖⵕⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵣⴳ ⵜⵉⵜⵜⵓⵍⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵓⵢⵣⴰ.ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⵖ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵎⴰⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ,ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴷ.ⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵃⴹⵓ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵏⵏⵙ.ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⵙ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⵔⵉⵔⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⵖ ,ⵜⴰⵙⵍⵍⵓⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⵖⵍⴱⴰⵙ.ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵊⵄⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵓⵢ ⵓⴱⵓⴽⴰⴹ.ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵔ ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⵓⵏⵣⵍ (Technologie))ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ .ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ.ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵉ ⵓⵃⵏⵊⵉⵔ ,ⵓⵃⵓⴷⵔⵉⵢ ⴷ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ.ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ,ⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵢⵏ ⵜⴰⵣⵓⵎⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵎⵕ .ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵓ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴷⵎⴰⵏ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵍⵡⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏⵏⵙ.ⵉⵎⵛⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵢ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵓⵜⵎ .ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵊⵄⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ.ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵕⵎⴰ.ⵙ ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵖⵍⴱⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵥⵉⵥⵉⵢ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

18/12/2973/22/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ/Arhazaf Hmmun Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:15, 22 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵓⵣⵓⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵙⵔ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ-ⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵏ ⵉ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵖⴱⴷⵍ .ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵍⵓⵍⵍⵓⵛ ⵣⴳ ⵉⵜⵔⵏⵉⵛⵏ ⵏ ⵓⴱⵢⵜⵍ.ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴳ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ.ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴱⵍⵓⵍⵓⵙ ⴰⵎⵜⵜⵓⵍ ,ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵛⵔⴰⵣ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ .ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵙⵔⵉⴷⴷⵎ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵙⵜⵓ ⵉ ⵓⵙⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵃⵍⴼⴰⵙ.ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⵖ ⵢⵓⵜⵍ .ⴰⵔⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⵏⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵏⴰⵔⵜ ⵣⴳ ⵓⵖⴰⵏⵉⵎ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⵍⵙⴰⵏ ⴰⵍⵛⵛⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵏⵊⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵜⵙⵙⵏⵡⴰ ,ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵓⴼⵥⵓ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.ⴰⵔ ⵙⴷⵓⵇⵇⵓⵕⵏ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ,ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ,ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⵎⵛⵍⵉ ,ⴰⵔ ⴱⵟⵟⵓⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙ ⵎⵢⴰⵔⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵕⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ,ⵉⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵙ ⵓⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⴼⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰ.ⵀⴰⵜ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴽⴰⵏⵏ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵖⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰ ⵜⵎⴳⴰⴳⵔⵓⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴱⵍⵓⵍⵍⵙ ,ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵔⵡ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵔⵡ.ⴰⵏⵥⴰ ⵡⵉⵙ-ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵖⵔⴽ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ.ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵉⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ.ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ.ⴰⵎⴰⵏ ⵙⵡⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵏⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⴷⴼⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵓⵔⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.ⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⴰⴼⴰ ⵖ ⵉⵥⵖⵕⴰⵏ .

12/12/2973/26/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:06, 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵡⴹ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⵢ ⴷ ⵓⵛⴱⵓⴱⴱⵔ ⴷ ⵓⴳⵉⴼⵢ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴳⴳ ⴰⵙⵓⵜⵢ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ.ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⴱⴰⴽⵏⵏⴰ ⵏⵏⵖ ,ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴳⴳⵔ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵃⵏⵓ ⵏⵏⵖ.ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴰⵔⴰⵣ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ,ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵙⵏ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⴳⵓⴳⵓⵍ ⵛⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵔⵉⴷ.ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵣⵓⵔⴽ(ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ) ⵛⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴻⵔⵣⴰⵖ(ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ) .ⴽⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵛⵓⵢⵓⵍ ⵅⴰⵙ ⵉⵣⴰⵔⵉⴽⵏ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⵉⴱⴰⵍⵍⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴽⵙⵏⴰ ⵖⵉ ⴷ ⵖⵉ-ⵏ.ⵛⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵛⵓⵢⵓⵍ ⵉⵔⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵇⵉⵇⵏ ⵉⵃⵎⵓⴷⵊⴰ ⵏ ⵜⵥⵏⴳⴰ.ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴷⵎⴰⵍ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵛⵓⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⵉⵙ ⵉⵔⵙⵍ ⵓⵖⵣⵡⵔ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ,ⴼ ⵓⵖⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵓⵔⵓⵎⵙⵓ.ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⵍⵍⵙⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⵙⵉⴷⴷ,ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵖⵓⵏⴼⵓ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵛⵢ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵔⵓⵎⵙⵓ.ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⵓⵣ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴼⵓ ⴰⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴳ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ .ⵉⴷⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴰⵙ ⴰⵥⵢ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ.ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙ.ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⵅⴰⵙ ⴰⵙⵏⵉⵔⵣ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⴻⵜⵜⵍ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵍⵉⴹ.ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴳⴳ ⴰⴼⵓⵍⴽⵢ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

15/12/2973/29/12/2023

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:14, 29 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⵖ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⴰⵕ,ⴰⵔ ⵉⵏⴳⴳⵢ ⴰⵍⵉⴹ,ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵔⵓⵛ.ⴰⵔ ⵣⵉⴷⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵡⵓⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴳ ⵜⴼⴼⵉⵢⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ.ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⴳⵉⵏⴰⵏ.ⴷⴰ ⵉⵃⵔⵔⵢ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ,ⵉⴳⵏⴳⵉⴼⵏ,ⵉⴷⵎⵓⵜⵏ,ⵉⴳⵣⵓⵜⵏ,ⵉⴷⵡⵏⴰ .ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵛ ⵉⴳⵔⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴳⴰ.ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ,ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ,ⵜⵖⵕⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴽⴽⵙⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵔⵛⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ :ⵉⵅⴱⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵇⵊⵊⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵅⵕⵕⵉⴹⵏ.ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴱⵍⵓⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ.ⵉⵍⴰ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ,ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ ,ⵉⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ,ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜ-ⵉ ⵜⴰⵙⵢ.ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴰⵛⵔⴰⵔⴰⴷ ,ⵉⵜⵜⵓⵔⵉⵔⵔⵡ ⵣⴳ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙⵏ ⵓⵛⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵏⴼⵓⵏ .ⴰⵙⵉⴼ-ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵖⵓⵕⴰⵕⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵣⴰⵏ ⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵏⴳⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵍⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⵍⴰⵥⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰ ⵡⴰⵏ ⵉⵎⴳⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵖⵎⵥⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵇⵇⴰⵜⵏ ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⵖ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵯⵢⴰ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵛⵏ ⵉⴳⵔⵔⵓⵜⵏ ,ⵜⵉⵊⵉⵅⵅⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⵔⵔⵉⴱⵏ.ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴳⵎ ⵀⴰⵜ ⵢⵓⵜⵎ ⵉ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ. Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:05, 4 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵏⵣⵉ ⴰⵄⵕⴰⴱ :ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵙ ⵓⵡⵟⵟⵉⵍ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⴽⵓ ⵡⴰⵎⵓⵏ .ⵉⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵀⴰ ⴰⵃⴷⴰⴷⵉⵢ ⵀⴰ ⴰⵡⵔⴰⵙ ...ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⵏⵓⵛⵉ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵔⵡⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ.ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵖ ⵓⴷⴰⴳⴳⴰ.ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵣⵣⵉⵣⵉⵍ ⵉ ⵜⵎⵍⵖⴰ ,ⵉ ⵜⴽⵏⵙⴰ.ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵣⴳ ⵓⵡⵟⵟⵉⵍ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴼⵉⵛⴰⵢ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ .ⴰⵃⵔⵊⴰⵊ ⵖ ⵓⴷⵎⵏⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵛⴰⵢ ⴰⵙⴰⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵍⵙ ⴰⵃⵏⵓⵣ ⴳ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⵏⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵙ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴷⵖ ⴰⵜⴼⵔ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⵍ,ⴰⴷ ⵉⵔⴼⵜⵍ ,ⴰⴷ ⵉⴳⵏⵓⴳⵢ, ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵉⵎⵃⴹⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔⵓ ⵙ ⵓⵇⴱⴰⵙ ⵓⵡⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⵙⵙⵔⵏ ⵜⴰⵔⵜⵛⴰ.ⴰⵎⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵍⵜⴰⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵃⴹⵉ ⴰⵜⴼⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥ.ⴰⵎⵢⵔⴰⵔ ⵏⵖ ⴰⵎⵀⴷⴷⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⴱⵏⴷⴰⴳ ⵉⵜⵜⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵓⵔⵣⴰ.ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⵢ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵛ ⵉⵙⴼⴼⴰⵔⴰⵀⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵃⵏⴰⵣ.ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵓⴹ ⵓⵣⵡⵓ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵍⵙ ⴰⵃⵏⵓⵣ (ⴰⵃⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⵔⵔⴰⵡⵜ)ⵅⴰⵙ ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⴳⵓⴳⵓⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍ,ⵊⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴷ ⵓⴱⵢⵜⵍ ,ⴳⵔ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⵓⵀⴷⴱⵍ.ⴰⴱⵏⴷⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⴷⴼ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵜⵜⵓⵏ ⴰⵙⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ.ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵔⵀⴰⵛ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵜⵔⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵖ ⵙ ⵉⵜⵔⵙⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵔⵔⴰⵜ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵜⵓⴷⵛⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ.ⵎⵛ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵟⵟⵉ. Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:55, 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵏⴼⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ.ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵢⵎⵜ ⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ.ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵎⵔⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ.ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵀⵍ ⵙ ⵉⵍⴰⴳⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⴳⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⵎⵔⵓ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵜⴱⵏ ⵉ ⵓⵣⴰⵏⵥ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ.ⵎⴰⵍⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼ ⵉⵡⵔⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵣⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵍⵙ ⴰⵏⴼⵓⵔ ⵀⴰⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜ ⵢⴰⵖ ⵓⵊⵓⵎⵎⵢ.ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵔⵉⵔⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⴷ ⵉⴼⴼ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⵔⵓⵏⴽⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵢⵢⵓ.ⵉⴷⴷ ⵉⵙ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⴽⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⴳ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵔⵓⵙ ⴳ ⵓⵏⵓⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ,ⵏⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵙ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵙ ⵓⵙⵃⵉⵎ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ/ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵛⴼⴼⴰⵍⵓ . ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 09/02/2974/22/02/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:04, 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⵅⵕⴼⴰⴼ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵅ ⵉⵖⵣⵡⵔ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵓ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵉⵜⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ.ⵜⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵃⵛⵓⵛⵏ ⵙ ⵉⵛⴹⵃⴰⵏ ,ⵅ ⵓⵙⵟⵟⴰ ,ⵖ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ,ⵅ ⵓⵙⵍⵓⵎⵎⵛ ⵏ ⵉⵙⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ .ⵜⴼⵍⵓⵍⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ.ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⵍ ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⵢⴰ ,ⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴽⴽⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⵣⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵖⵏ ,ⴰⵔ ⵜ -ⵉ ⵉⵜⵜⴽⵛⴰⴷ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⵍ)ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵖ ⴰⵙⵡⴰⵅ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵇⵉⵕⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵣⵓⵣⴰⴼ.ⵉⴷⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⵔⴳⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵉⵙⵙⵡⴽⴰⵏⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴷⵔ ⵖⵏⴷ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵊⵢⴰ,ⵜⴰⴽⵙⵓⵍ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵀⴰ ⵜⵍⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵎⵎⵚⴰⵍⴰⴼ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴱⴹⴰ(ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ),ⵜⵍⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵍⵍⴼ ⵉ ⵓⵎⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵢⵉⵢ ⴰⴼⴼⵏⵥⴰⵢ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵢ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵢ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ!!ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵣⴰⵅⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰ ⵉⵙⵙⵕⵄⴰⴱⵏ.ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵅⵜⵜⵓⴼⵏ (ⵜⵓⴳⴰ ⵉⵊⵊⵓⵊⵓⵢⵏ).ⵖ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵎⵎ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵊⵊⵓⵊⵓⵢⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵛⵏⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵛⴳⴰ .ⴰⵔ ⵜ-ⵉ ⵜⵙⵙⵍⵇⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴼⴰⵛⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴼⵓⵣⴰⵍⵏ ⵉⵊⵊⵓⵊⵓⵢⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴽⴽⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⵟ ⵏⵏⵙ.ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⵉⵇ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵣⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ.ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵅⴰⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵀⴰ ⵜⴼⵏⵥ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵙⵙⵍⴽⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵉⵙ ⵎⵢⴰⴽⵙⴰⵍⵏ ⵉⵍⵅⴼⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷⵖⵉ ,ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⵏⵏⵖ ⵜⵙⵙⵍⴽⵏ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⵔ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵡⵜⵎ.ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵖⴰⵏⵏ ⵜⵉⴱⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ.ⴰⴳⵓⵍⵍⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⴰⵛⴼⴼⴰⵍⵓ ,ⵍⴰⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵡⴽⴰⵏ.ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵛⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⵄⴰⴼⴰⵔⵏⵜ ⴰⵍⵍⵢ ⵍⵛⵎⵏⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵚⵚⴰⴱ.ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⴻⵍ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⵕⵄⴰⴱⵏ .ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ,ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵍⵎⵉⴷⵏⵜ ⵉ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵕⵉⵏ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ.ⵓⴽⵍⴰⵍⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵥⵓ ⴷ ⵓⴷⴽⴰⴹ.ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵙⵙⵍⴽⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ,ⵉⵙ ⵜⵓⵙⵢ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵉⵙⵜⵜⵓⵍⵏ.ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵙ.ⵙ ⵓⵙⵜⵉⵍⵍⵢ ⵖⵕ ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ.

19/02/2974/03/03/2024

ⴰⵖⴰⵣⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 41.249.209.20 22:05, 3 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵢⴰⵣ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵢⴰⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⴻⵍ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ.ⵉⴽⴽⴰ ⵣⵉ ⴱⵉⵙⵎⴷⵉ (ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ)ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵜ .ⴰⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ.ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵏⵏⴹⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⵉⵍⵡⵏ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵙⵖⴰⴷⵏ.ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵎⵙⴷ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⴰⵍⵍⵢ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵛⵣⵏ ⴰⵎⴰⵍⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵛⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵛⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵙ ⵓⵏⴼⴰⵊⵊⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵜⴰⵍⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵙⵜⵍ ⴰⵡⵏⴳⴰⵎⴰⵏ.ⴰⵔ ⵜⵜⴽⵢⴰⴷⵏ ⴰⵎⵚⴰⴹⵉ(ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴳⵯⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵓⵜ),ⴰⵔ ⵙⵏⵉⵖⵉⵙⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰ.ⴰⵔ ⵜⵜⵣⵖⴰⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵣⵢⴰⵍⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ .ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ :ⵢⵓⴼ ⵎⵏⴷⴰⵎ ⵎⵏⴷⴰⵎ.ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵔⵓⵜ .ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵢⴰⵣ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵉⴷⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵏⴽⴰⵣⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⵢⵣⴰ ⵏ ⵛⵔⴰ ⴰⵔ-ⴷ ⵉⵙⵙⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ.ⵉⵎⵛⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵍⴰⵣⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵍⵛⵛⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵣⵉⵏ.ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⵔⵓⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⵏⵏⴰ .ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⴱⵏⴰⴷⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵕⴹ(ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⴷⵏ,ⵏ ⵜⵉⵔⴳⴳⵉⵎⵉⵏ) .ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵎⴼⵛⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⴰⵔ -ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵏⵓⴹⵙ ⴰⵔ-ⴷ ⵢⴰⵅⵍ.ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵔⵓⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏⵏ ⵖⵉⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰ.ⵜⴰⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵣⵔⴰⵔⴰⴳⵜ .ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵓⴷⵓⵙ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵔⵎⵉⵏ ,ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵔⵓⵜ ⴰⵢ-ⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵣⵜ.ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵚⵓⴹⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⴷⵉ ⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵎⵎⵍ/ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏⵖ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵖⵏⴷ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.ⵀⴰⵜ ⵙⴼⴰⴷⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵣⵖⴰⵏⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵕⵜ .ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵖⴱⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰ ⵀⴰⵜ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ /ⵜⵜⴰⴷⴼ ⴱⴰⴱ/ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴼⴼⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⴷⵢⴰⵣ. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⴼⴰⴷⴰⵏ ⵜⴰⵢⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵜⵓ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴹⴰⵡ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵣⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵜⵓ ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵣⵜⴰⵢ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵔⵓⵜ (ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ) .ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵃⵔⴷⵢⴰⵣ (ⴳⴰⵔ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ (ⴰⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵏⵓ).ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖ ⵓⴷⵢⴰⵣ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵅ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ.ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⵅⴰⵙ ⵎⵛ ⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ.ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⵙⵔ ⴰⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ .ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵓⴼⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ.ⵉⵎⵎⵙⵇⵙⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵎⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵓⵍⵛⵛⵓ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵡⵙⵙⵉⵔ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ,ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵏⴼⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⵔⴼ ⵙ ⵜⴰⴹⴹⵖⵕⵜ ⴰⵙⴰⴳ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⵉⴱⵏⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵅⵛⵍⵉⵄ ⵉⴽⵎⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵊⴷⵔ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⵉ ⵉⴳⴳⵓⴷⵢ ⵓⵏⵣⵡⵓⵎ.ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵀⴰⵜ ⵢⵓⴷⴼ ⴰⵣⴰⵏⵥ ⵏ ⵜⵓⵙⵔⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔ ⵓⵍⵛⵛⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴹⴹⵖⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⵛⴰⵎ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵊⴷⵔ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⵉ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⵏⵉⵜⵉⴷ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 21/02/2974/05/03/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 18:09, 5 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵉⵍⴰⴳⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⵍⴳ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵜⵓⵍⴳ ⵉⵍⴰ ⵉⵍⴰⴳⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙ.ⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⴽⵔⴰ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵀⴱⵓ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ.ⵉⵇⵇⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵉ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ:ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵉⴷⵢ ⵉⵛⴽⴰⵏ ,ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵔⵉⵙ ⵉⴽⵙⵓⵎⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵖ.ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵡⴰⵏ ⵉⴷⵔⵏⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⵜⴰⴳⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵍⴰⴳⴰⵍ ⴰⴱⴻⵣⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴼⴰ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⴰⵏⵥ ⵏ ⵜⵓⵙⵔⵜ.ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵣⵔⵢ ⵜⴰⴳⵉⵔ-ⴰⴷ ⵙⴰⵎⵔⴰ ⵖ ⵜⵎⵉⴹⵉ (70%)ⵀⴰⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵖ ⵓⵎⵜⵓⵍⴳ ⵙ ⵜⴰⵍⴼⴷⵏⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏⵉⵖ (la goutte).ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵅⵉⵜⵔ ⵜⴰⴳⵉⵔⵜ-ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵣⵡⵉⵖ ⵜⴰⴼⴷⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵇⵉⵇ .ⵓⴽⴰⵏ ⵜⴰⵍⴼⴷⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵉⴳⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔ-ⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰ.ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵜⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰⵙⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵏⵥ ⵉⴽⵓⴽⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵖⵏ ⵙ ⵡⴰⴹⴰⵏ .ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵛⴰ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵎ ⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⵏⵏ .ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⴰⴽⴱⴱⵓⵙ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⴳ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ ⴰⵎⵎ ⴳ ⵡⴰⵙⴼ.ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵙⵜⵜⴰ ⵛⵔⴰ ⵅⴰⵙ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴳ ⵉⴹ,ⴷ ⵡⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵀⵉⵙⵙⵉⴼ(ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵖ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ),ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵓⵣⵓⵛⴰⵕ ,ⵜⵉⵙⵏⵜ ,ⵜⴰⴷⵓⵏⵜ , ⵉⵡⵔⴰⵙⵏ ,ⵉⵖⵉⵙⵎ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵀⴷⵉⵡⵉⵏ.ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵛⵜⵢ ⵉⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏⵏⵙ,ⴰⴷ ⵉⵙⵡ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵉⵇ ⵙ ⵉⵎⵇ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵜⵎ ⴰⵊⴰⵏⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵀⴰⵔⵉⵛ.ⴰⵙⴳⵉⴷⵢ ⵏ ⵓⵜⵓⵍⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵙ ⵓⵀⴱⵓ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵖ ⵓⵎⵜⵓⵍⴳ ⵙ ⵜⵉⵎⵕⵚⴰⴹ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⴳⵓⵙⵎⵓ ⴷ ⵉⵣⵣⵉ ⴷ ....ⵉⵇⵇⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⴰⵡⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⵡⵖ ⴰⵔ -ⴷ ⵉⵏⵥⵓ ⵙ ⵡⵉⵙ ⵉⵣⴹⴰ ⵓⵅⴷⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵔⴰⵎ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 04/03/2974/17/03/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:23, 17 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵢⵢⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵛⵜⵢ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵎⵢⴰ ⴷ ⵓⴹⵓⵍⵍⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ,ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ, ⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵛⴰⵍ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⴽⵓⵣⵖⵍ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵅⵏⵓⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴱⵓ ⴳ ⵡⵓⵥⵓⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵢ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵖⵓⵕⴰⵕⵜ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵛⵓⵢⵍⵏ ⴰⵎⴻⴽⵏⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⵉⴽⵏ ⵖⵉⴼ ⵉⴽⵓⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴹⵓⵕⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵔⵉⴷ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵍⵓⵊⵊⵓ ⵏⵏⵙⵏ.ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵔ ⴳ ⵓⵡⵣⴰⵍ.ⴰⵀⴰ ⴰⵃⴰⵡⵍ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵏⵉⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ.ⵜⴰⵖⵓⵕⴰⵕⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵖⵓⵖ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ.ⵜⴰⵖⴰⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⴰⵕⵏⵜ ,ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⴰⵢⵏ ⵅ ⵡⵓⴳⵓⴱⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⵏⴰⵥⵏ .ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⴹⵕ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵙⵢⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ ⵓⵏⵥⴰⵕ.ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⴽⵓ ⵓⵎⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵓⵢⴹⵏ .ⵉⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵏⴳⴰⵢⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵣⵎⵣⴰⵔⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⴰⵊⵎⵓ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ.ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵓⴷⵓⵛ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.ⵏⴷⴷⵔ ⵉ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵉ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ, ⵏⴷⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴷⵔⵜ ,ⴱⴹⵓⵡⴰⵜⴰⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⴽⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ,ⴽⵓ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ,ⴽⵓ ⵓⵎⵖⴰ ,ⴽⵓ ⵡⴰⵛⴰⵍ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 09/03/2974/22/03/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:13, 22 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵀⵓⵙⴽⵢ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⵉⵕⵡⵥ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴷⴽⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏⵖ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ.ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵔⵣⵓⵥⴼⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴽⵓⴽⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⴼⵔⵇⴰⵇⵇⴰⵛ .ⴰⵎⵙⴳⴰ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵥⵥⵄ ⵜⵓⵔⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴽⴰⴽⵓⵢ.ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ,ⵙ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵙⴰⴳ ⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵡ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵏⵣⵉⴼⵏ.ⵉⵔⵉⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴱⴽⵓ ,ⵢⴰⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⵙⵔⴽⴰⴷⵏ.ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⵥⵉⵕⵡⵥ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵍⵍⴰⵏ!!ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵜ ⵢⵓⴼⵏ!!ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵖⵣⵉⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵖⵣⵡⵔ ⴰⵙⵎⵎⵓⴷⵔ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵀⵓⵙⴽⵢ ⵖⵏⴷ ⴰⴼⵓⵍⴽⵢ.ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵅ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵍⵍⵓⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵯⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴽⵯⵍⵡⴰⵏ .ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵉⴷⵢ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ,ⵜⴰⴼ ⵉⴱⴹⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵓⵏⴷⵓ ,ⴷ ⵓⵏⵓⵖⵊⴼ ,ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵊⵊⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 15/03/2974/28/03/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 08:07, 28 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵣⴽⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵣⴰⴱⵥ ⵏ (ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵖⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴽⴰ )ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵡⵔⵜ ⵜⴰⵇⵓⵕⴰⵕⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷⵔ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵥⵎⵔⴰ (40) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :(ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴽⵎⴰⴹ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵓⵍⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵙⵉ ⴰⵎⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵙⴰⴳ ⵉⴳⴳⵣ ⴰⴽⴰⵍ).ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵍⵉ ⵓⴷⴷⵉⵔ ⵡⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵖⴰ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⵜⵉⵥⵡⵔⵜ ⴰⵙⵏⵏⵓⵎⴽⴰ ⵡⴰⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ.ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵢ-ⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⵣⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵥⵉⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵔ ⵏⵏⵙ?ⵉⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵢ-ⴰ ⴷ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵊⵃⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ?ⴰⵙⵍ ⵡⴰⵣⵣⴰⴽ ⵜⴷⵎⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵍⵓⵎⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉ-ⵏ (ⵃⵎⵊⵊⵓⴹ)ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰ-ⴷⴷⵖ ⵉ ⵜⵉⵥⵡⵔⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⵙ ⵡⵓⴱⴱⵢ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵎⵖⵉ ,ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵓⴽⴽⵔ,ⵎⵛ ⵓⵔ ⵜⵙⵍⵓⵍⵍⵢ,ⵉⵃ ⵓⵔ ⵜ ⵜⴼⴽⵉ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏⵏⵙ.ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴳⵜⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵥⵓ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵍⵓⵎⵏ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏⵏⵙ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 01/04/2974/14/04/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:22, 14 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ

ⴱⴷⴷⴰⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⴱⴹⵉ.ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵓⵢⵊⵔ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵜⵓⵎ ⵉⵙⵙⵏⴹⴰⴼⵏ ⵓⵍ .ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⵓⵙⵎⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵊⵄⴱⵓⴹ ⵏⵏⵙ.ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⵊⵊⴰⵖ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ,ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⵢ ⵙ ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⴷⴰⵜⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴼⴼ ⵏⵏⵙ.ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵡⵊⵊⵖ ⵎⵛ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉ ⵓⵏⴳⴰⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵏⴰⴼ ⵢⴰⴹⵏ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰ ⵛⴰⵙ ⵉⵜⵜⵅⵉⵜⵉⵔ.ⴰⵡⵔⵏⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴰⵊⵊⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵢⵢⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴽⴽⵙ ⵉⴼⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵢ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⵖⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ.ⴰⵏⵓⵢⵊⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⴼ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵣⵔⵔⵢ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵡⵊⵊⵉⵖⵏ.ⴰⵙⴰⴳ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⵉⴼ ⵉⴼⴰⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏⵏⵙ,ⵖⵏⴷ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵜⵎ ⵏⵏⵙ.ⵎⴰⵍⴰ ⵓⵔ ⵎⵢⴰⵍⵍⴰⴼⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵏ.ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵔⵙⵍ ⵖⵉⴼ ⵓⵏⵓⵢⵊⵔ ⵏⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⴰⵡⵔⵏⵉ ⵏⵏⵙ.ⴰⵏⵓⵢⵊⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵜⵓⵎ ⴰⵣⴰⵛⵛⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵏⵣ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ.ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵎⵏ ⵜⴰⵊⵊⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.ⵅ ⵢⴰⵜ ⵜⵛⵔⵔⵉⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ( ⵎⵉⵔⴰⵢ ⵎⴰⵜⵢⵓ) ⵜⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ :ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⵙⴰⴼⴰⴹ :(On ne vit pas sans se dire adieu). Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 16:37, 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⴰⵍ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵃⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵏ.ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ .ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.ⵉⵍⴰ ⵉⵊⵎⴰⵊ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⵓⵍⵍⵉⵢⵏ.ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵓⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ.ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵣⵔⴽ.ⵉⵖ ⵜ ⵏⵣⵔⴽ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵣⵔⴰⴽ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ.ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⴳⴰⵏⵓ ⵏⵏⵖ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵏⴱⵊⴰⵃ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⴳⵉ ⵙ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵎ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵖ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ.ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵣⵏⵉⵏⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵏⵉⴳⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵍⵓⵍⵍⵛ ⵣⴳ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵍⴼⴹⴰⵏ ,ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵉⵣⴷⴳ ⴰⵎⴰⵏ,ⴰⴷ ⵏⵥⵥⵓ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵏⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵜⵓⵎ ⵎⵖⴰⵕ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ,ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⴳⴳⴰⵔ ⵉⵡⵍⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⵉⴹ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵏⵓⴼⴰ.ⴰⴽⴰⵍ ⵉⵣⴷⵢ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵟ.ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⴼⵏⵥ ⴰⴱⵔⴱⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵉⴳⴰⵙ,ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼ-ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴼⵔⵓ ⴰⵙⴰⵕⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵥⵖⵍ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⵏ.ⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⴽⵜⵓ ⵏⵏⵖ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ. ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 09/04/2974/22/04/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:01, 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵖⵕⵓⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴽⵯⵕⴼⴰⵚ ⵛⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵖⵕⵓⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ.(Il ne faut pas maltraiter la main noire qui nous donne du pain blanc).ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⴼⵙⴳⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵖ ⴰⵎⴽⵔⴰⵣ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⴳⴰⵔ ⵖⵏⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⴰⵚⵔⴰⵡ ⵏⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵔⵓ ⵖⵏⴷ ⴰⵎⴰⵔⵜⴰⴱ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⵓⴽⵓⵢ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⴹⵎⵚⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⵉⵖⵕⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⵙⵏ ⵜⴰⴱⵅⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵉ ⵍⴰⵥ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⴷⴷⴰⵔ.ⵉⴳⴰ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴰⴷⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵢ-ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⵔ.ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴷⵢ ⴷ ⵉⵖⵕⵎ ,ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ .ⵉⵖⵕⵎ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⴽⵓ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⵔⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏⵖ ⵓⴷⵉ ⵖⵏⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴷⵉⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ.ⴰⵖⵕⵓⵎ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵉⵖⵕⵎ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⵖ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵛⵔⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵏⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⵍⵓⴳⴰ .ⴳ ⵉⵖⵕⵎ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵛⴰⵢⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵜⵜⴽⵢⴰⴷⵏ ⴰⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵡⴰⴼⴼⴰⵖⵏ.ⵉⵖⵕⵎ ⵉⵍⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵜⵍⵉⵢⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ.ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵓⵎⴰⴽⵢⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵓⵛⵛ ⵉⵍⴰ ⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵉ ⵉⵖⵕⴹⴰⵢⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⴰⴼⴼⴰⵔⵏ.ⵉⵖⵕⵎ ⵉⵣⴷⵢ ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵔⴷ ⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵓⵜⴼ ⵏ ⵓⵇⴼⴰⵙ ,ⵉⵣⴷⵢ ⴷ ⵓⴱⵏⵖⵍ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⵖⵕⵓⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ.ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⵓⵎⴰⵊⵡⴰⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴰ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵜ,ⴽⵓⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵅⴰⵙ ⵛⵔⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ.ⴰⵎⴰⵊⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉ ⵉⴳ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵖⵔⴰⴱⵏ ⵏ ⵉⵖⵕⵎ ,ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⴷ ⵓⵃⵎⵎⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵕⵎⴰ.ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⵔⵎⵓⵙ/ⵎⴰⵢ ⵏ ⴽⵓ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵉ ⴽⵓ ⵓⵎⵊⵡⴰⴹ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵎⵊⵡⴰⴹⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵖⵕⵓⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ.ⵉⵔⵖⵓⴷ ⴰⵛ ,ⴰⵎ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵙⵙⵉⴽⵍⵎ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵡⵔⵏⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵙⴰⵢ ⵉⵔⵥⴰⴳⵏ ⵖ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ.ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵖⵓⴷⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵣ . ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵀⵎⵎⵓⵏ 18/04/2974/01/05/2024 Arhazaf hemmun (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:14, 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ(ⴰ) Arhazaf hemmun! ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ; ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⵥⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. ⵏⵥⵓⵥⴹ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴽ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:
ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ~~~~ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴽⵉⴷ.

--Amazigh Bot