Jump to content

ⴳⵓⵓⴳⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⵓⵓⴳⵍ
Google (ⴳⵍⵣ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ
ⴰⴼⵓⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1998
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵙⴰⵏⴷⵔ ⴱⵉⵟⵛⴰⵢ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵍⴰⵔⵔⵉ ⴱⵉⵢⵊ
ⵙⵉⵔⵊⵉⵢ ⴱⵔⵉⵏ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://www.google.com/

ⴳⵓⵓⴳⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Google) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵣⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵢⵉⵏⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ (ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ "Googleplex") ⴳ ⵎⴰⵡⵏⵜⵉⵏ ⴼⵢⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⵢⴰⵎⵓ ⵖ ⵙⵉⵍⵉⴽⵓⵏ ⴼⴰⵍⵉ. "ⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵚⵃⴰⵏ" ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ.[1]

ⵣⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2, 2015, ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵓⴳⵍ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵥⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ "Alphabet Inc". ⵟⵓⵎⵥ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵣⵖ ⵉⵥⴳⵯⴰⵕ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⵏⴷⴰⵀ.

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵢⵓⵣⵏⵉⵜⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⵉⵍⵉ. ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⴳⵓⴳⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ 4.27 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⵙ, 880 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⴷ 845 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵣⵏⵉⵜⵜ.[2]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵕⵥⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵀⴹⴰⵕⵏ ⵖ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵏⴷⴼⵓⵕⴹ, ⵍⴰⵔⵉ ⴱⴰⵢⴷⵊ ⴷ ⵙⵉⵔⴳⵉ ⴱⵔⵉⵏ, "BackRub" ⵖ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ 1996. ⴳⵉⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ "Google Inc." ⵖ ⵍⴳⴰⵔⴰⵊ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵎⵉⵍⴰⵏⵓ ⴱⴰⵔⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ. ⵖ ⴱⵕⴰⵢⵔ 1999, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙ 165 165 ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵉⴼⵉⵔⵙⵉⵜⵉ, ⴱⴰⵍⵓ ⴰⵍⵜⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ "Googleplex".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Fitzpatrick, Alex (4-9-2014). "Google Used to Be the Company That Did 'Nothing But Search'". Time.
  2. "When is Google's birthday – and why are people confused?". The Telegraph. 27-9-2019. Archived