ⴳⵓⵓⴳⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⵓⵓⴳⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ
ⴰⴼⵓⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1998
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵙⴰⵏⴷⵔ ⴱⵉⵜⵛⴰⵢ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵍⴰⵔⵔⵉ ⴱⵉⵢⵊ
ⵙⵉⵔⵊⵉⵢ ⴱⵔⵉⵏ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://www.google.com/

ⴳⵓⵓⴳⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Google) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵣⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵢⵉⵏⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ (ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ "Googleplex") ⴳ ⵎⴰⵡⵏⵜⵉⵏ ⴼⵢⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⵢⴰⵎⵓ ⵖ ⵙⵉⵍⵉⴽⵓⵏ ⴼⴰⵍⵉ. "ⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵚⵃⴰⵏ" ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ.[1]

ⵣⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2, 2015, ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵓⴳⵍ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵥⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ "Alphabet Inc". ⵟⵓⵎⵥ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵣⵖ ⵉⵥⴳⵯⴰⵕ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵔ ⴰⵎⵏⴷⴰⵀ.

ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵏⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⴳⵓⴳⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵢⵓⵣⵏⵉⵜⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⵉⵍⵉ. ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⴳⵓⴳⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ 4.27 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏⵏⵙ, 880 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⴷ 845 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵣⵏⵉⵜⵜ.[2]

ⴰⵎⵥⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵕⵥⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵀⴹⴰⵕⵏ ⵖ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵏⴷⴼⵓⵕⴹ, ⵍⴰⵔⵉ ⴱⴰⵢⴷⵊ ⴷ ⵙⵉⵔⴳⵉ ⴱⵔⵉⵏ, "BackRub" ⵖ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ 1996. ⴳⵉⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ "Google Inc." ⵖ ⵍⴳⴰⵔⴰⵊ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵎⵉⵍⴰⵏⵓ ⴱⴰⵔⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ. ⵖ ⴱⵕⴰⵢⵔ 1999, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙ 165 165 ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵉⴼⵉⵔⵙⵉⵜⵉ, ⴱⴰⵍⵓ ⴰⵍⵜⵓ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ "Googleplex".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Fitzpatrick, Alex (4-9-2014). "Google Used to Be the Company That Did 'Nothing But Search'". Time.
  2. "When is Google's birthday – and why are people confused?". The Telegraph. 27-9-2019. Archived