Jump to content

ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ)
ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⵉⴱⴷⴰ ⴼⴱⵕⴰⵢⵔ 2004
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵎⵉⵟⴰ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⴰⵕⴽ ⵣⴰⴽⵔⴱⵉⵔ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ

ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Facebook) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵖ 2004. ⵖ ⵜⵣⵡⵉⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ. ⵣⵖ 2007, ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ.[1]

ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ, ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⴰⴱⵔⵓⴼⵉⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴼⴽⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵖⵔⴰⵎ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ...

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵥⴹⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵎⵎⵔⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰ ⴷ ⵏⵏ ⵔⵏⵓⵏ ⵉ ⵓⴱⵔⵓⴼⵉⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ (ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ) ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ "ⵜⵓⴱ ⴼⵔⵉⴻⵏⴷⵙ" ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⵔⵓⴼ ⴰⵙⵜⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵉⵏⴰⴼⵏ ⵖ ⵓⴱⵔⵓⴼⵉⵍ .

ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵔⴽ ⵣⵓⴽⵔⴱⵓⵔⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵏⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ. ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵖ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵀⴰⵔⴱⴰⵔⴷ.

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⴰⵢⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵙⵜ ⴳⵉⵙ ⴳⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴹⵉⴷⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵙⵜ ⴳⵉⵙ ⴳⵏ.

ⵖ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • The Social Network, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜ ⵉⴷ ⴷⴰⴱⵉⴷ ⴼⵉⵏⵛⵔ, ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵖ 1 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2010.

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵏⵓ - ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ (Facebook)" - ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ELHOUCEINE ELHOU