ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 15 ⵎⴰⵕⵚ 1970
ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ
ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵉⵢⴰⴹ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ , ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵜⴰⵙⵙⵖⴱⵓⵏⵜ ¹. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⵍ ، ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 21 ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵡⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ²]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]