Jump to content

ⴰⵃⵡⴰⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵓⵔⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ. ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ.[1]

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵙ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ, ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵍⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ, ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵖ ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵍⵍⵉ ⵖⵯⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ (ⴰⵎⵚⵎⵓⴷⵉ), ⴷ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰ ⵏⴳⵍⵉ (ⵍⵓⵏⴰⵙⵜ, ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵃⵎⴰⴷⴰ, ⵍⵄⵉⵟⴰ, ⵃⵓⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵀⵔⴰⵎⵜ, ⵍⵀⵉⵜ, ⵍⵎⵍⵃⵓⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵉⵃⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵔⴰⵃⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ…) ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷⵡⵔⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔⵜ ⵙⵓⵍ ⵔⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵜⵜⵄⵕⵕⴱⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏⵓⴽⵣ ⵏⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⵓⵣ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵔⴰ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵎⵎⵔⴽⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ, ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⵙⵎⵍⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵓⵡⵍⵓⵣ, ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵖ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⵍⵓ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜ ⵃⵓⵛⵏ. ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵢⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵕⵡⴰⵚⵓ, ⵓⵔ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵖ ⵉⵣⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵓⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ. ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵎⵕⵡⴰⵚⵓ ⴷ ⵙⵓⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵍⵃⵓⵣ, ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵎⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵣⵖ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⴰⵍⵏ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⴰⵢⴷⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵢⴰⵜ, ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵎⴰⵏ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵃⵡⴰⵛ. ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵖ ⵏⵥⵕⴰ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵖ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵟⴰⵟⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ, ⵉⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵔⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵕⵛⵎ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵎⵔⴽⴽⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵖ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵛⵍⵃⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ : ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵍⵓ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵉⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⵏⴰⵡⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⵔ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ, ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵣⵓⵣⵣⵓⵔ ⴳⴰⵏⴳⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ. ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵜⴰⵡⴰⵏ.

ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵉⵡⴰⵍ (ⵍⴰⵛⴽⴰⵍ), ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ.

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴽⴽⵣ ⵓⵏⵣⵉⵍ, ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵎⵎⵓⵜⵔ ⵖ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵔⴰⵔ ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⴽⴰⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵜⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⵖⴰⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵙⵡⵉⵔⵉ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴽⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵎⵏⵍⵍⵉ, ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⵓⵔⴽⴽⵉⵣⵜ ⴷ ⴰⵏⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵓⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵔⴰ, ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⴽ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵖ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⵅⵉⵜⵉⵔ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⴳⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴼⵍⵍⴰⵖⵏ-ⵏⵏⵙⵏ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ, ⵖ ⵓⵢⴷⴷⴰⵖ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ.

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵜⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⴽⴽⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ. ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ ⵜ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ ⵜ ⵖ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵜ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ-ⵏⵏⵙ: ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ "ⴰⵙⴰⵢⵙ" ⵏⵖⴷ "ⴰⵙⵔⵉⵔ" ⵏⵖⴷ "ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ", ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵃⵓⵛⵏ, ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵏⵢⴰ.

ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴽⴽⵣⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵖ ⵉⵜⵜⴷⵔⵓ ⵖ ⵜⵉⴼⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ, ⴷ ⵉⵥⵉⵍ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⵜⵉⴼⴷⴷⴰⵎⵉⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵍⵏ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜⴷⵔⵓⵏⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⴰⴷ.