Jump to content

ⵙⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: سوس) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴱⴹⴰ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜⴳⵍⵎⵉⵎ-ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ. ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵖ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ. ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴱⴷⴰⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹⵏ, ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ, ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ, ⵉⴼⵏⵉ, ⵟⴰⵟⴰ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵏ ⵛⵛⴰⵔⵉⵊ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵍⵙⵏ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵙⵙⴽⴽⵯⴰⵕ. ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵊⵡⴰⵢⵀ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙⵜⴰⵇⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵜⴰⵖⵍⵍⴰ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵚⵃⵔⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷ ⵓⵣⵏⵣ ⵏ ⵙⵙⴽⴽⴰⵔ ⵉ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵉⴱⵔⵟⵇⵇⵉⵣⵏ, ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵏ. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ 10 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.[1]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵜⵢⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ, ⵍⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳⵔ 8 ⴰⵔ 10 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵖ ⵙⵓⵙ, ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵍⵃⵓⵣⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵣⵖ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⴰⴳⵍⵎⵉⵎ ⵖ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵖ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟⵙⵍⴰ.

ⵜⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏⵖⴷ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ, ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ. ⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵯⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵏⵢⵓ-ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵜⴰⵜ ⵖⵉⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵙⵙⵏⵉⵏ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵖ ⵍⵡⵉⴱ ⴷ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵉⵙ ⴰⵙ ⴽⵛⵎⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵓⵔⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ..., ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵖ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵛⵍⵃⵉ ⴰⵔ ⵖⴰⵙⵙⴰ. ⵖⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵜⵏ ⵓⵙⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵙⵏ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Wikimazigh.com - L'histoire de Souss", ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵣⵉⵖ