Jump to content

ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ-ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜBiougra
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 87200
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 10 km²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 133 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 37 933 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 9 476
biougra.city
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ، ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ، ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 25.928 ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2004، ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2014 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 37.933.[1]

ⵜⵡⴰⵙⵎⵎⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵉⵢⴳⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ، ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵀⴷⴷⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵢⵏⵖⴰ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⴱⵉⵢⴳⵔⴰ" ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ "ⴱⵓ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰ" ⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⴳⵯⵔⴰ ⵓⵢⴰ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ . ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵉⵢⴳⵔⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ 17 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ، ⴷ 37 ⴽⵎ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ، ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵡⵡⴰⵔⵏ ⵢⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵉⵢⴳⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ، ⴷ ⵅⵉⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⴱⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ., ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⵎ ⵜⵍⴰⵃ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⵎⵎⴰⵎ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵟⴰⵛⵉⵏ...

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]