Jump to content

ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜInezggan
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 25 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 130 333 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 29 723
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ) ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (12 Km) ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ . ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴷ. ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴰⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ. ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( détailles ) ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴳⵓⴷⵉ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 112 753 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2004. ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵢⵉⴹ.

ⵜⴰⵙⵖⵏⵣⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ :

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵟⵍⴰⵟⴰ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ
  • ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ( ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴼ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ )
  • ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ (ⴰⵙⵙ ⴼ ⵡⴰⵙⵙ) :*ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ (maocé) (ⴰⵙⵙ ⴼ ⵡⴰⵙⵙ)
  • ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴽⵔⴰⴹ (ⴰⵙ ⴼⵡⴰⵙ)
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]