Jump to content

ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵜⵀⴰⵎⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ.
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵉⵎⵙⵉⴷⴰⴳ ⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵏ 30°31′58″N 7°55′32″W"
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵍⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 6706 ⵏⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ 1489 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014)[1]
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵥⵥⵄⴼⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ[2]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 83500
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
30.5328, -7.9256

ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Taliouine) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004 ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 6706 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ 1489 ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⴰⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ 100 ⴽⵎ ⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ 170 ⴽⵎ.

ⵉⵙⵓⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
 • ⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
 • ⵜⴰⴱⵢⴰ
 • ⵜⴰⴳⵯⵔⴳⵓⵙⵜ
 • ⴱⵓⵢⵍⴳⴰ
 • ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵜ
 • ⵉⵎⵣⵉⵣⵡⵉ
 • ⴰⵙⵓⵍ
 • ⴷⵓ ⵓⵥⵕⵓ
 • ⵉⵖⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⵛⴳⴳⵉⵍ
 • ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ (ⴰⵢⵏⴰⵙ).

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵍⵎⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ): 26.1%
 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ: 8.7%

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ : 39.2%
 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ): 9.9%
 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵅⵣⵏ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ): 22.7%
 • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ): 43.9%

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. https://archive.ph/20121210190309/http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=1248941507&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-6480&srt=npan&col=adhoq&msz=1500
 2. https://www.alarabiya.net/north-africa/morocco/2014/03/31/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⴷⵛⴰⵢⵔⴰ · ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ · ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ · ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ · ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ · ⴰⵡⵍⵓⵥ · ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ · ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ · ⴰⵇⵇⴰ · ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⵟⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ