ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
Ait Melloul (ⴼⵕ)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 171,847 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 39,697
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 40 Km²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 24 m
Map
30.334167, -9.497222

ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵖ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ-ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ. ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ-ⵜⵜ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵍⵉⵃⵚⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ 171,847 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ 39,697 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ[1].

ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵔ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1960 ⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ[2].

ⵜⴰⵊⵖⵔⴰⴼⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵉⵊⴳⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵉⵍⵍ ⵉⴳⴰⵜ ⴳⵔ 20 ⴰⵔ 40 ⵎⵉⵜⵔⵓ.

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵎⴰⵙ:[3]

ⴰⵙⵍⵎⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵇⵔⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ) : 25,9%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏⵖⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ : 16,9%

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ : 47,7%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ (ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ) : 14,9%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵅⵣⵏ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 8,5%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ (ⵏⵖ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙ) : 57,8%

ⴰⴳⴰⵎⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵖⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴽⴽⵓⵜⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵖⴰⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵖⴰ ⵢⴰⵜ 1000 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴷⵎⵉⵏ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵉⵏ ⵖⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. [1]Site HCP - RGHP 2014
  2. ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ : ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ
  3. [2]RGPH 2014 - Site HCP