Jump to content

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ
Sous River (ⴳⵍⵣ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⴰⵔ ⵉⵜⴼⴼⵉ ⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ 190 ⴽⵎ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map
30.6, -7.753056

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ. ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⴰ ⵉⵣⵔⵓⵢ ⴼ ⴰⵡⵍⵓⵥ ⴷ ⵀⵡⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ ⴰⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ. ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⴽⵎ 190 ⵎ.[1]

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⴼ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ; ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ. ⵖⴰⵢⵏ ⴰⴼ ⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Encyclopædia Britannica. "Sous River". Encyclopædia Britannica.