Jump to content

ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴼ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ. ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵉⴼⵏⵉ, ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.

ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ,ⴰⵛⵜⵓⴽⵏ, ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴳⴳⴰⵢⴰⴷ ⴼ 70,880 ⴽⵎ². ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3,113,653 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⴰⵏⴷⴰ ⵇⵡⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ .

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ ⵜⵡⴰⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵙⵙⵏⴼ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⴷⴰⵃ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ. ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⴷ, ⴷ ⵛⵛⴷⴰⵃ, ⴷ ⵛⵛⵏⴰ, ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵏⴷⴰ ⵛⵛⵏⵓⵏ, ⵛⵛⵟⵃⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵜⵜⴰⴽⵉⵏ ⴷⵉⵙ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⴰⵔ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵅⵉⵏ (ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ). ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵟ ⴰⴳⵉ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵓⵎⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ " ⴰⵔⴳⴰⵏ". ⵙ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵙⴽⴰⵔⴰⵢⵏ "ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ", ⵙⴽⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⵡⵛⵛⴱⵓⴱ, ⵉ ⵡⴳⵍⵉⵎ, ⵉ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]