Jump to content

ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ {{country data ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ|flag/core|name= ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ|variant=|size=}}
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 1 300 ⵎⵉⵜⵔⵓ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 80 212 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 7 904
tinghirpress.com
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴳⵔ ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ. ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009. ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵃⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⴰⵍⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵜⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵙⴳ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]