ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴳⵔ ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ. ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009. ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵃⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⴰⵍⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵜⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵙⴳ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]