Jump to content

ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ
Tazeroualt (ⴼⵕ)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 4 196 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2004)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 809 ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
29.5, -9.5

ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: تزروالت‎,ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Tazeroualt) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵙⵓⵙ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⵏⴱⴰⴹ ⵣⵖ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵉⵖ ⵖ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ.[1] ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵕⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵖⵯⵉ ⵣⵖ ⴰⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵜⵏⴱⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⴰⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ

ⵉⴳⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙ ⵉⴱⴷⴰ ⵙⵙⵓⵍⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵡⴰⵍⵜ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⵔⵔⴰⵎ ⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵉⵙⵜⴰⵇⵔⵔⴰ ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢⴰ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰ ⵖ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⴹⴼⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏⵏⵙⵏ.[2] ⵉⵟⵟⴼ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⵚⵓⵍⵟⴰⵏⵉⵏⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵖ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵙⴳⴷ ⵜⵓⵊⵊⴰ-ⵜⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⴼ ⵍⵎⴰⴽⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⵓⵢⵎⴹⴰⵍ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⵃⵊⵊ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1660

ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1603, ⵖ ⵊⵊⵡⴰⵢⵀ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵣⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⵓⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵙⴰⵄⴷⵉⵢ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ, ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔ ⴷⴰⵀⴱⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⴷⴰ ⵡⵓⵔⵖ. ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⵚⵉⵚⵉⵏ ⴼ ⵎⴰⴷ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⵜⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⴹⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⴽⴰ (ⴷⴰ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⵟⵟⴰⵄⵓⵏ) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵙⴱⴰⴱ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵄⵉⵛⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵙⵎ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵖⵉⵏ. ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵔⴳⴳⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⴱⴹⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ:

  • ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵉⵏⴱⴹ ⵜ ⵉⵡⵉⵙ ⵍⵎⴰⵎⵓⵏ,
  • ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⵉⵏⴱⴹ ⵜ ⵉⵡⵉⵙ ⵣⵉⴷⴰⵏ.

ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵏⴱⴹⵏ ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ. ⴹⴰⵕⵜ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ, ⵔⴰⴷ ⴱⴰⵢⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵜ:

  • ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵛⵛⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵏⴱⴹ ⵜ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴽⵔⵔⵓⵎ ⵛⵛⴱⴰⵏⵉ,
  • ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵍⵄⵢⵢⴰⵛⵉ, ⵉⵏⴱⴹ ⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴷⴷⵢⴰⵜⵉ,
  • ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⵏⴱⴹ ⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.
  • ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⵙⵎⵍⴰⵍⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵉⵖ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ

ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵎⵉⵍⴰⴷⵢⴰ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵅⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⵙⵉ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⵉⵍⵉⵖ ⵇⴰⴷⵉⵎⴰⵏ ⵡⴰ ⵃⴰⴷⵉⵜⴰⵏ" , ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⵕⵎⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⵜⵀⵎⵉⵛ ⴷ ⵟⵟⵓⵖⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⴹⴹⴰⵡⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵇⵇⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵏⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵖⴰⵢⴰⴷ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵜ ⵜ ⵍⵊⴰⴼⴰⴼ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⴽⴰ ⵏⵖ ⵟⵟⴰⵄⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵣⵖ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵜⵔⵡⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵓⵔ ⵜⵙⴰⵍⴰ ⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵄⴰⵇⵇⵍ. ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴽⵓⵍⵛⵉ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵍⵉⵖ ⵏⵖ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ. ⵔⴰⴷ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵜⵖⵯⵕⴹⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵊⵔⵉ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵛⵛⴰⵔⴰⵔⴰ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ.

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ, ⴳⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵙ ⵄⵍⵉ, ⵡⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵜ ⵖ ⵍⵃⴱⵙ ⵙ ⵍⴰⵎⵔ ⵏ ⵓⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴰⴷⴰⵀⴱⵉ ⵖ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵓⵔ ⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ, ⵉⵙ ⴽⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵎⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⴹⴹⵓⵔⵓⴼ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵙ ⵙⵙⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵊⴰⴼⴰⴼ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⵥ, ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵉⵔⵃⵎ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴰⴷⴰⵀⴱⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⵖ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵜ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵜⵜⴰⴷⴰⵢⵢⵓⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵄⴷⵍⵏ, ⴷⴷⵏⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵙⵉ ⵙⵙⵉⵄⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵍⴰ ⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵎⵜⵜⴰⵜⵏ ⵙ ⵍⴰⵥ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ. ⵉⵎⵊⵔⵉ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵊⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵛⴽⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴰⵢⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴰⴷⴰⵀⴱⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵥⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴱⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⵙⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰ " ⴽⴽⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵄⵊⵊⴰⴱⵖ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵔⴰⵏⵇⴰⵏ ⴼⵉ ⴰⵍⵊⴰⴷⴰⵡⵉⵍⵉ ... ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵥⵔⵉⵖ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⵙⵙⵏⵖ ⵉⵣⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵔⴽⵯⵉ ⵣⵖ ⵡⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ " , ⵣⵄⵎⴰ ⵚⵚⵓⵍⵟⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵍⵇⵇⵉⵢⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴰⴷⴰⵀⴱⵉ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵓⵔⵔⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵣⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜ ⵉⵎⵍⴰⵏ. ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵖ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⵃⵔⴰ ⴱⴷⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵡⵙⵏ ⴰⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵥⵥⵓⵏ ⴼ ⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵀⵊⴰⵎⵏ ⵣⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵎⵉⵛⵛ ⴱⵄⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜ ⵏⴽⵔⵏ ⵜⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴰⵥ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⵉ ⵙⵓⵙ. ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⴰⵍⵎⴰⵏⵙⵓⵔ ⴰⴷⴰⵀⴱⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵛⵜⵜⴻⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ, ⵖⵉⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⴱⴰⵢⵄⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⴹⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⵉⴼⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⴼ ⵡⴰⵙⵙ. ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ 3000 ⴰⵊⵓⵏⴷⵉ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵖ ⵙⵓⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵊⵓⵏⴷⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵔⵡⵍⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴹ, ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵎⴰⴷ ⵛⵜⵜⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵏ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵚⴰⴼⵉ ⵜⴼⵜⴰ ⴰⵙ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵓⵔⵖ ⴷ ⵍⵎⵓⵊⴰⵡⵀⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵚⵓⵍⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵃⴹⵓⵏ ⵖ ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⴽⵜⴰⵔ ⴰⵎⴰⵏⴰⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵔⴰⵜⵜ ⵉⵚⴱⵇ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⵜⴰⵔⴰⵡⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵀⵊⵎ ⴼ ⵣⵣⴰⵡⴰⵢⴰ ⵢ'ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵖ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵜ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵢⵜ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵍⵃⵙⵏ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ, ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵅⴰⵍⵉⵙ ⵏⵉⵜ, ⵎⵏ ⴱⵄⴷ ⵎⵏⵏⵓ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⴷⵎⵉⵄⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢ'ⴰⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵟⵟ ⴰⵔ ⵜⵎⵟⵟⵉ ⴱⵣⵣⴰⴼ. ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⴷⵎⵉⵄⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ ⵅⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵓⵔ ⵜⵓⵛⴽⵉ ⵍⵎⵓⴱⴰⵢⴰⵄⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔ-ⴰⵜⵙⵏ ⴼ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵖ ⵎⴰⵢⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⵜⵜ ⴱⴰⵢⵄⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵜⵜ ⴱⴰⵢⵄⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵛⵛⵓⵢⵓⵅ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⵓⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵎⴹⵍⵜ ⵏ ⵊⴷⴷⵉⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⵓⵙⴰ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙ ⵍⵎⵓⴱⴰⵢⴰⵄⴰ ⵔⴰⵙⵎⵢⴰⵏ. ⵖⵉⴽⴽⴰⴷ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵉⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ.

ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ, ⵅⴽⵍⵍⵉ ⵙⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵏ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵍⵄⴰⴹⴰⵍⴰⵜ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵍⵀⵉⴱⴰ ⴷ ⵍⴽⴰⵔⵉⵣⵎⴰ, ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⵉ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵖ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵖ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵀⴷⵉⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ " ⵢⴰ ⴰ ⵙⵙⵉ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⴰⴷ ⵢⵉ ⵜⴹⴼⵔⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉ ⵜⴱⴰⵢⵄⵜ, ⵏⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⵛⴽⵖ ⴰⴷ ⵓⵜⵖ ⵉⵏⵏⴰⴽ " ⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵔⴰⵔ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵊⴰⵡⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰⵜⵜ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵢ'ⴰⵙ " ⵉⵔⴰⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴳⵖ ⵉⵙⵎⴳ ... ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⴷⵔ ⵉⵙ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⴼⵉⵇⵜⵓⵀⵓ ⵎⴰⵊⴷⴰⵏ? , ⵉⵔⴰ ⵢⵓⵙ ⵏ ⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⴷⴷⵓⵄⴰ ... ⵡⴰ ⵍⴰⵎ ⵢⴰⵙⵓⵎ ⴼⵉ ⵙⴰⵢⴼⵉⵀⵉ ⴼⵉ ⵜⵜⴰⵍⴰ ⵀⴰⴷⴰ? ". ⵉⵔⴰ ⵙ ⵍⵊⴰⵡⴰⴱ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳⵔ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ, ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⵍⵃⴰⵃⵉ. ⵎⵏ ⴱⵄⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵖ ⵙⵙⴰⵃⵜ, ⴷ ⴽⵓ ⵜⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵔⴱⴰⵃ. ⵢⵉⵡⵉⴷ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⴽⵏⵙⵓⵙ ⴷ ⵡⵍⴰⴷ ⵊⵔⵔⴰⵔ ⵖ ⵏⵏⴰⵡⴰⵃⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⴷⵖⵢⴰ ⵙⵍⵉⵖⵜⵏ ⵉⵙⵓⵔⵔⵉ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ, ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵢⵉⵡⵉⴷ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⴰⴷⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵖⵉⵏⵏ ⴰ ⵖ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵎⵖⵓⵔ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⵎⵍⴰⴷ ⵉⵙ ⵉⵣⵓⵢⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⵣ ⵃⵜⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵔⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵊⵔⴰ ⵢ'ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵊⵔⵉⵜ ⵖ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵜⵉⴷ ⵉⵙⵔⵎⵉⵏ, ⵉⴽⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵟⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⵓⴱⵟⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵊⵓⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⴷⵓ ⴽⴰⵙⵜⵢⴰⵏ, ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵍⴱⴰⵟⵓ ⵢ'ⴰⵏⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅ ⵓⴼⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵔⵓⵔ ⵙ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴰⵔ ⵍⵡⵉⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢ'ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵖⴰⵔ ⴰⵛⴽⴷ ⴷⴰⵔⵉ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵇⵓⴱⵟⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵓ ⵢ'ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵥⵔⴰ ⵓⵚⵓⵍⵟⴰⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⵙⴰⵄⴷⵉⵢ ⵉⵛⴰⵔⵊⵉ ⵓⵔⵖ ⴷ ⵍⵎⵓⵊⴰⵡⵀⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖ ⵍⴱⴰⵟⵓ ⵉⵟⵎⵄⴰ ⵉⵔⵓⵔ ⵉⴼⵍⵜ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵢⴰⵍⵜ.[3]

ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1638 ⵙ ⵍⵊⵉⵛ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵔⴰ ⵙⵜ ⵉⵖⵯⵉ ⵎⵏ ⴱⵄⴷ 3 ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵖ ⵍⵃⴱⵙ ⴷ ⵖⵉⴷ ⴰ'ⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵉⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⵙⵓⵏ ⴰⵙⵎⵍⴰⵍ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵢⵟⵔ ⴼ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵜⴰⵇⵔⵔⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⵢⴱⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵍⴽⵏⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴹⵔ ⵎⵏ ⴱⵄⴷ.

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙ ⵍⵉⵄⵜⵉⵔⴰⴼⴰⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵖ-ⴰⴽⵓⴷ-ⴰⵏⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵚⵃⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴹⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Colonel Léopold-Victor Justinard, Un petit Royaume Berbère: « le Tazeroualt, un saint berbère Sidi Ahmed Ou Moussa », Librairie orientale et américaine, 1954.
  2. H. de Castries, Notice sur la région de l'oued Draa, in Bulletin de la société de géographie, 1880, tome XX, p. 500.
  3. ⵙⵓⵙ ⴰⵍⵄⴰⵍⵉⵎⴰ - ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ( ⵎⴰⵎⵍⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵥⵔⵡⴰⵍⵜ ) - Ep 2, ⵢⵓⵜⵢⵓⴱ