Jump to content

ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴼⴰⴽⴰⵏ ⴰⴱⵓⴷⴷⵉ ⴷ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ ⵙ 520 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴹⴼⴰⵕ, ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 7% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵓⵎⵍⴰⵏ [ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵙⴳⴷ : ⵜⴰⴱⵓⴷⴷⵀⵉⵜ
 • ⴰⴽⵍⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ : ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ
 • ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ : ⴱⵓⴷⴷⵀⴰ
 • ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ : 600 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ
 • ⵉⵛⵟⵓⵃⵏ : ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⵀⵢⵏ
 • ⵉⵎⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⴹⴼⵕⵏ : 520 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ( 2015 )

ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏ ⵉⵙⵎ " ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ"[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⴰⵖⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ " ⴱⵓⴷⴷⵀⴰ " ⴷ ⴳ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⴳ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ " Buddhismus "

ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴱⵓⴷⴷⵀⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⴱⵓⴷⴷⵀⵢⵏ
 • ⴰⴼⵓⵍⵙ ⵏ ⵉⵍⵉ " ⴹⵀⴰⵔⵎⴰ " ⵎⴰⴷ " ⵜⵉⴷⵜ " ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴱⵓⴷⴷⵀⵉ

ⵜⵉⵙⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ ⴳ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴱⵓⴷⴷⵀⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⴱⵓⴷⴷⵀⴰ , ⵜⴹⵀⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵀⵉⵏⴷ ⴰⵎ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⵎⴰ ⴳ 600 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ

 • ( 600 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ - ⵜⴰⵙⵓⵜ 1 ) : ⵜⴰⴱⵓⴷⴷⵀⵉⵜ ⵜⴹⵀⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵙⵔⵉⵍⴰⵏⴽⴰ

ⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵛⵓⴽⴰ ⵎⴰⴷ ⵒⵢⵓⴷⴰⵙⴻⵙ

 • ( ⵜⴰⵙⵓⵜ 1 - ⵜⴰⵙⵓⵜ 5 ) : ⵜⴰⴱⵓⴷⴷⵀⵉⵜ ⵜⴹⵀⵔ ⴳ ⴱⵏⵖⴰⵍ ⴷ ⴽⵓⵎⴱⵓⴷⵢⴰ ⴷ ⵖⵢⵉⵜⵏⴰⵎ ⴷ ⴷⵉⵅ ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵛⵉⵏⴰ
 • ( ⵜⴰⵙⵓⵜ 5 - ⵜⴰⵙⵓⵜ 10 ) : ⴳ ⵊⴰⵒⵒⵓⵏ ⴷ ⵏⵉⵒⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴱⵜ
 • ( ⵜⴰⵙⵓⵜ 11 - ⵜⴰⵙⵓⵜ 15 ) : ⴳ ⵍⴰⵡⵓⵙ ⴷ ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰ ⴷ ⴱⵉⵕⵎⴰⵏⵢⴰ

ⵉⵎⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⴱⵓⴷⵢⵏ ⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵛⵉⵏⴰ : 244 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴷ  : 64 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵏⵉⴱⵓⵏ : 45 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵕ : 38 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵙⵔⵉⵍⴰⵏⴽⴰ : 14 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵖⵢⵉⵜⵏⴰⵎ  : 14 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⴽⵓⵎⴱⵓⴷⵢⴰ : 13 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ : 11 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵀⵉⵏⴷ : 9 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ
 • ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ : 5 ⴰⵎⵍⵢⵓ

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]