ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ

ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ (ⵙ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ: φυσική (ἐπιστήμη) physikḗ (epistḗmē); ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙ ⵜⴼⵔⵓ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵣⵡⵔ. ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴹⴰⵡⵡⵕⵏ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]