ⵔⵓⵜⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜⵓⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵔⵓⵜⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜⵓⵣ
Rtotten Tomatoes (ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵜⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜⵓⵣ ⵙⴳ 2018
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ, ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 19 ⵖⵓⵛⵜ 1998
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰ 405 (ⴳ 20 ⵏⵓⵡ 2017)
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵉⵏ ⴼⴰⵏⴷⴰⴳⵓ ⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ (25%)
ⵉⵏ ⴱⵉ ⵙⵉ ⵢⵓⵏⵉⴼⵉⵔⵙⴰⵍ (75%)
ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ
ⵜⵉⵍⵉⵜ -
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵙ ⴽⵓⵍ ⵏⵉⴷⴰⵎ
rottentomatoes.com

ⵔⵓⵜⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜⵓⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Rotten Tomatoes) ⵜⴳⴰ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴽⴰⴷⵏ, ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜ ⵜⵙⵖⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵍⵉⴽⵙⵜⵔⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ