ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢ ⵉⵎ ⴷⵉ ⴱⵉ
IMDb (ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵢ ⵉⵎ ⴷⵉ ⴱⵉ ⵙⴳ 2016
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ, ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1990
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰ 53 (ⴳ 10 ⴽⵟⵕ 2019)
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵉⵏ ⴱⵓⴽⵙ ⵓⴼⴼⵉⵙ ⵎⵓⵊⵓ
ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ
ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ
ⵜⵉⵍⵉⵜ -
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵙ ⴽⵓⵍ ⵏⵉⴷⴰⵎ
www.IMDb.com


ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵏ "ⴰⵢ ⵉⵎ ⴷⵉ ⴱⵉ" (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: IMDb) ⵜⴳⴰ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ - ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴽⴰⴷⵏ, ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜ ⵜⵙⵖⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵙⵏⴼⵍ ⵖⵔ IMDb.com ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1993.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ