Jump to content

ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ
ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵣⴰⵙⵍⴰⴼ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
https://wbd.com/

ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Warner Bros. Discovery) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴱⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ. ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⴰⵢ ⵜⵉ ⴰⵏⴷ ⵜⵉ, ⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ, ⵖ 8 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022[1][2].

ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⴼ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵜⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ 'ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴼⵉⵍⵎ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ', ⴷ ⵜⵉⵏ ⵍⴽⵓⵎⵉⴽⵙ 'ⴷⵉⵙⵉ ⴽⵓⵎⵉⴽⵙ', ⴷ ⵀⵓⵎ ⴱⵓⴽⵙ ⵓⴼⵉⵙ (ⵉⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵛ ⴱⵉ ⵓ, ⵙⵉⵏⵉⵎⴰⴽⵙ ⴷ ⵎⴰⴳⵏⵓⵍⵢⴰ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ), ⴷ ⵉ.ⵉ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴳⵔⵓⴱ (ⵉⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ, ⵙⴽⵔⵉⴱⴱⵙ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⵜⵓⵔⵏⵔ ⴱⵔⵓⴷⴽⴰⵙⵜⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵔⵏⵔ, ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⴰⴷⵓⵍⵜ ⵙⵡⵉⵎ), ⵙⵉ ⵉⵏ ⵉⵏ ⵡⵓⵔⵍⴷ ⵡⵉⵢⴷ, ⴷ ⵙⴱⵓⵔ ⵜⵉ ⵉⵏ ⵜⵉ (ⵎⵓⵜⵓⵔ ⵜⵔⵉⵏⴷ ⴳⵔⵓⴱ, ⵜⵉ ⵉⵏ ⵜⵉ ⵙⴱⵓⵔ ⵜ.ⵉ, ⵓⵔⵓⵙⴱⵓⵔ), ⴳⵍⵓⴱⴰⵍ ⵙⵜⵔⵉⵎⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⴰⵏⵜⵉⵔⴰⴽⵜⵉⴼ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ (ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ+ⵎⴰⴽⵙ), ⴷ ⵙⵉ ⵡⴰⵢ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴼⵓⴷ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ (ⴼⵓⴷ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴷ ⴽⵓⴽⵉⵏ ⵛⴰⵏⵉⵍ), ⴷ ⵏⵉⴽⵙⵜⴰⵔ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⵔⵓⴱ, ⴷ ⴱⴰⵔⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳⵍⵓⴱⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « AT&T Announces Details for Completion of WM Spin-Off [archive] », ⵖ about.att.com
  2. « Discovery Makes Big WarnerMedia Executive Suite Changes Ahead of Merger; Toby Emmerich and Gerhard Zeiler to Remain [archive] », 6 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022