Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ 2 ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ 2 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ"

8 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 8 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.