ⵜⵓⵏⴰⵎⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵏⴰⵎⵉ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2012
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ, ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵍⴰⵏⵉⵎⵎ

ⵜⵓⵏⴰⵎⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Toonami) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵍⴼⵇⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⵍⴰⵏⵉⵎⵎ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏ ⵍⴰⴽⵛⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⴷⵉⵢⵏ ⴰⴽⵉⵏⵙ ⴷ ⵊⵊⴰⵙⵓⵏ ⴷⵉⵎⴰⵔⴽⵓ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎⵣ ⵙⵜⵔⵉⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ. ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⵉ ⵣⵖ "ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ" ⴷ "ⵜⵙⵓⵏⴰⵎⵉ".[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Fretts, Bruce. "Tsunami's Wake Pulls Episodes". TV Guide.

ⵣⵔⵔ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]