ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ
ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ Atlanta
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 353.04 Km²
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 498,715 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2020)
499,127 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2022; ⵉⵎⵉⵍⵖ)

ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Atlanta) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⴰ ⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ, ⵖ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵙ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵖ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 2022, ⵓⴼⴰⵏ ⵎⴰⴼ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵢⵓⵜⵉⵏ 6.2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]