ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴽⵟⵓⴱⵔ 1994
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴰⵎ ⵔⵉⵊⵉⵙⵜⵔ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⵔⵢⵓⵣ

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Cartoon Network Studios) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⵉⵍⵉⵢⴰⵎ ⵀⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⴱⴰⵔⴱⵉⵔⴰ. ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵣⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵖ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴷ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵙ ⵀⴰⵏⵏⴰ-ⴱⴰⵔⴱⵉⵔⴰ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ (Hanna-Barbera Productions).[1][2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Bradway, Rich . "Hanna-Barbera: The Architects of Saturday Morning". Norman Rockwell Museum.
  2. "Unreleased Cartoon Network Pilot: DYNAMICE! - YouTube". youtube.com

ⵣⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]