Jump to content

ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ (ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ)
ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵓⵙⵙ ⴰⵏⵊⵓⵍⵓⵙ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ Burbank
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 45.041505 Km²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 607 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 107.337 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2020)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 41.473

ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Burbank) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵙⵙ ⴰⵏⵊⵓⵍⵓⵙ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ. ⵜⵓⴱⴱⵏⴰ ⵖ 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1887, ⴷ ⴼⴽⴰⵏⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1911[1]. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⵉⵡⵓⴷ.

ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ "ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ"[2] ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⴰⵜ ⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵉⴽⴱⴰⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⵉⵄⵍⴰⵎ ⴷ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ, ⵊⵉⵏⴷ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ, ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ, ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵢⵉⵏ, ⴰⵢⴱⵉⵙⵉ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⴷⵓⴳⴰⵔ ⵙⵓⵍ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ ⴰⵔ 104.427 ⵖ 2012.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Cities_by_incorp_date.doc - 12 ⵎⴰⵕⵚ 2013
  2. "Burbank, Ca. – Media Capital of the World". Travel America. April 20, 2007.