Jump to content

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵎⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵚⵓⵡⴰⴱⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ (1919)

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏⵖ ⴰⵏⵉⵎⵉⵢⵛⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Animation) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵖ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵎⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵎⴰⵏⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵉⵍⴰⵡ ⴳ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⵓⵖ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⵉⴽⵉ ⵎⴰⵡⵙ ⵉⵙⵙⵓⵏⵖ ⵜ ⵡⵓⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⵓⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ.

ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵡⴰⵜ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Closed Caption Demonstration
Doggone Tired (1949)
Jerky Turkey (1945)
Gullivers Travels (1939)
The Song Of The Birds (1935)
Morevna Project - Pepper&Carrot (animated comic) - Episode 6 - The Potion Contest (Russian variant)
Glass Half - 3D animation with OpenGL cartoon rendering
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵉⵜⵜⵍ ⵜⵓⵎⴱⵙⵜⵓⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵏⴽⴰ (ⵉⵣⵄⴹⴰⴹ)
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵡⵜ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓ ⵍⵓⵏⴷⵔⵓⵎⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]