ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1901
ⵛⵉⴽⴰⴳⴳⵓ, ⵉⵍⵉⵏⵏⵡⵉ, ⵉ.ⵉ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵔ • ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ •
ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⴰⵡⴰⵍ • ⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1966
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ, ⵉ.ⵉ
ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵙⵙⵉⵏ, ⵜⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴷⵉⵢⴰⵏⵉ ⴷⵉⵣⵏⵉ
ⴰⵣⵎⵓⵍ

ⵡⴰⵍⵜⵔ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Walter Elias Disney)[1], ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴷ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ, ⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ, ⴷ ⴰⵔⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⵉⵍⵓⵍⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1901[2]. ⵉⴳⴰ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵢⴰⵡ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵥⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⴽⵓⵏⵏⴰ ⵖ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ[3], ⴷ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴼ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵖ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵡⵉⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ, ⴷ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⵎⵉⴽⴽⵉ ⵎⴰⵡⵙ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ 1928, ⴷ ⵙⵉⴽⵔ ⵓⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵙⴳⴰⵙⵏⵏ. ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ (ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ) ⵏⵜⴰ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⵔⵓⵢⵢ[4]. ⵜⴳⴰ ⵎⵏⴱⵄⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Definition of Disney, Walt in English". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Retrieved February 11, 2014. /ˈdɪzni
  2. Walt Disney Biography Producer, Entrepreneur (1901–1966)
  3. Dave Bryan (August 13, 2002). "Walt Disney Helped Wernher von Braun Sell Americans on Space". Associated Press. Archived from the original on May 24, 2009. Retrieved September 27, 2010
  4. "2013 Form 10-K, Walt Disney Company". United States Securities and Exchange Commission