Jump to content

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ 16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1923
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ · ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ · ⵓⵏⵍⴰⵢⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ
ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ 225,000 (2023)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴱ
thewaltdisneycompany.com

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{{1}}})‏The Walt Disney Company) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵎⵔⵙⵍⵜ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴷ ⵔⵓⵢⵢ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1923, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴱⵓⵔⴱⴰⵏⴽ, ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⴼⵉⵍⵎ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵎⵉⴽⵉ ⵎⴰⵡⵙ, ⵜⵓⴳⵜ ⵉⴼⵉⵍⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵙⴰⵏⴷⵔⵉⵍⵍⴰ, ⵎⵓⵡⴰⵏⴰ, ⴷ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴷⴼⵍ, ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]