Jump to content

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴰⴱⵔⵉⵍ 1983
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴳⵍⵉⵏⴷⵉⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.disneychannel.com/

ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Disney Channel) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴰ-ⴷ-ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵜⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ, ⴷ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏⵜ ⵏⵜⴰⵜ ⴷⴰⵢⵜⵎⴰⵙ 'ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ' ⴷ 'ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵉⴽⵙ ⴷⵉ'.[1] ⵜⴱⴰ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵣⵖ 18 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1983, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ 33 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ. ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵜⴽⵓⵎⴰⵜ ⵏ ⵍⴰⵢⴼ-ⴰⴽⵛⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⴱⴰⵏⴽ ⴷⵉ", ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵊⵓⵏⴷ "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⴽⵜ" ⴷ "ⴰⵎⴼⵉⴱⵉⵢⴰ" ⴷ "ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⴳⵔⵉⵏⵣ", ⴷ ⵓⵍⵍⴰ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Disney Reorganizes TV and Streaming Content Units Under Peter Rice". Variety. Penske Media Corporation. Archived