ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ"

5 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 5 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.