Jump to content

ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1992
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ, ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵡⵊⴰⵏⵙ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.boomerang.com/

ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Boomerang) ⵏⴰⵖⴷ ⴱⵓⵎⵖⵓⵏⴳ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵙⴼⴰⵖⵜⵉⴷ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵣⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ. ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ.[1][2]

ⵜⴱⴷⴰ ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ ⵖ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1992, ⴷ ⵜⴳⴰ ⴼⵇⵔⴰ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵣⵔⴰⵢ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ (ⵊⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵣ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵀⴰⵏⴰ ⴱⴰⵔⴱⵉⵔⴰ), ⵓⴽⴰⵏ ⵖ 1 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2000, ⵜⵓⵔⵉⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⴼ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⴷ ⵖ 2015 ⵜⴱⵓⴷⵍ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜⵏⵙ ⴷ ⵍⵍⵓⴳⵯⵓ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵔⴽⵣ ⴼ ⵍⵓⵏⵏⵉ ⵜⵓⵏⵣ ⴷ ⵙⴽⵓⴱⵉ-ⴷⵓ, ⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⵓⵇⵜ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵔⵜⵣⵔⴰⵢ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵢⴰⵙ ⵏⵜⴰⵜ, ⵊⵓⵏⴷ ⴱⴰⵏⵉⴽⵓⵍⴰ, ⵡⵉⵢⴽⵉ ⵔⴰⵢⵙⵣ, ⴷⵓⵔⵓⵜⵉ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵥ, ⵜⴰⴼⴼⵉ, ⵢⴰⴱⴰ ⴷⴰⴱⴰ ⴷⴰⵢⵏⴰⵙⵓⵔⵣ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « Boomerang | Pressroom [archive] »
  2. Susan King, « Hanna-Barbera Cartoons Return on New Boomerang [archive] »