Jump to content

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 1992
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⵎⴷⵉⵏⵜⵜ ⴰⵜⵍⴰⵏⵜⴰ, ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ 1080i (HDTV)
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
http://www.cartoonnetwork.com/

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Cartoon Network) ⵏⴰⵖⴷ ⵙⵉ ⵉⵏ (CN), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵊⵓⵏⴷ ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ, ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⴰⴷⵓⵍⵜ ⵙⵡⵉⵎ, ⴷ ⵜⵓⵏⴰⵎⵉ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⵖ 1 ⵓⴽⵟⵓⴱⵔ 1992 ⴱⵄⴷ ⵎⴰⵜⵙⵖⴰ ⵜⵉⵔⵏⵔ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⵏ ⵀⴰⵏⴰ ⴱⴰⵔⴱⵉⵔⴰ ⵖ 1991. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ 6 ⴰⵔ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ, ⴷ ⵖ ⴷⵉⵢⴹ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵎⵇⵓⵔⵏ.[1][2]

ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵣⵔⴰⵢ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⴰⴽⵛⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ. ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⵣⵖ 1994 ⵊⴰⵏⴷ ⵙⴱⴰⵢⵙ ⴳⵓⵙⵜ ⴽⵓⵙⵜ ⵜⵓ ⴽⵓⵙⵜ, ⵄⴰⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵣ ⵊⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ, ⵉⴷ, ⵉⴷⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⵉ, ⵊⵓⵏⵏⵉ ⴱⵔⴰⴼⵓ, ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵜ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ, ⴷⴰⴷⴰ ⵊⴷⵉ, ⴱⵉⵏ 10, ⴽⵔⵉⵖ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ, ...

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « Adult Swim: The First 13 Shows To Air On Cartoon Network’s Late-Night Program Block [archive] »
  2. « Parent reviews for CartoonNetwork [archive] »,