ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 4
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 78
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵊⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵔⵜⴰⴽⵓⴼⵙⴽⵉ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⵛⵉⵢⵙ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵊⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵔⵜⴰⴽⵓⴼⵙⴽⵉ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 27 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1996 -
20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003

ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Dexter's Laboratory) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵔⵜⴰⴽⵓⴼⵙⴽⵉ ⵉ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ.[1] ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ, ⵢⴰⵡ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵃⴹⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵃⴹⴹⴰⵏ ⴼ ⴰⵢⵜ-ⴷⴰⵔⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴰ ⵙ "ⵉⵎⵎⴰ" ⴷ "ⵉⴱⴱⴰ". ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴱⴷⴰ ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ "ⴷⵉ ⴷⵉ", ⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵅⵙⴰⵔ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ.[2]

ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵣⴳ 27 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1996 ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1998, ⴷ ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1999 ⵉⴼⵓⵖⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ "ⴰⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⴷⵉⴽⵙⵜⵔ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵓ" ⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ, ⴷ ⵜⴰⵔⵜⴰⴽⵓⴼⵙⴽⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴼ ⵙⴰⵎⵓⵔⴰⵢ ⵊⴰⴽ. ⵖ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ 2000, ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⵓⵔⵉⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ 26 ⵏ ⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵏ, ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔⵉⵣⵔⴰⵢ ⵖ ⵜⴰⴱⴷⵓⵜ ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2001, ⴷ ⵉⴽⵎⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003. ⵍⵉⵖ ⵉⴼⵜⴰ ⵊⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵔⵜⴰⴽⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵢⵓⵎⵥ ⴽⵔⵉⵙ ⵙⴰⴼⵉⵏⵓ ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵥⵓⵏ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵏⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⴷⵍ ⵉⵎⵉⴽ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Deirdre Sheppard, "Dexter's Laboratory", Common Sense Media
  2. Tartakovsky، Genndy. "I am Genndy Tartakovsky, the director of HOTEL TRANSYVLANIA. AMA"

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]