Jump to content

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵎⴰⵜⴳⴰ
ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2006
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ
ⵜⴰⵣⵉⵜ
ⴼⵇⵔⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵏⵉⴱⵓⵏ
ⴼⵉⵍⵉⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵢⵡⴰⵏ
ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ
https://www.cartoonito.co.uk/

ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Cartoonito) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⵔⴰⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴷⵉⵙⴽⴰⴼⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⵉ ⵔⴰⵜⵏⵉ ⵙⵓⵙⵎ, ⵙⵎⵉⵜⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴱⴷⵓ ⵙ "ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ (Cartoon)" ⵍⵉ ⵢⵄⵏⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴷ ⵙⵜⴰⴱⵄⴰⵏⴰⵙ "ⵉⵜⵓ (ito)" ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵎⵉ ⵢⵄⵏⴰⵏ ⵉⵎⵥⵉ.

ⵖ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ 2023, ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵜⴳⴰ ⵇⴰⵏⴰ ⵖ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ (ⴷⵓⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ), ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴷ ⵜⴰⵣⵉⵜ. ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵜⴳⴰ ⴼⵇⵔⴰ ⵖ ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴼⵉⵍⵉⴱⵉⵏ, ⵜⴰⵢⵡⴰⵏ[1], ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ[2]

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⴳⴰⵏ ⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ 2D, ⵢⵍⴰ :

  • ⵏⵉⵜⵓ: ⴰⵎⴽⵄⵥ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
  • ⴳⵍⵓⴱ: ⴰⴽⴰⵕⵉⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⵛⵉⵎⵉⴽⵓⵍⵓⵔ ⵍⵉ ⵉⵙⴱⴰⴷⴰⵍⵏ ⴰⵡⵉⵍⴰⵡⵏⵙ
  • ⵡⵉⴷⵊ: ⴰⵎⴰⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⵥⴰⵢ
  • ⵉⵜⵜⵉ: ⴰⴽⴰⵕⵉⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵡⵉⵡⵖ

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⴱⴰⵢⵏⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 2021, ⵄⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏ ⴰⵔⵣⵔⴰⵢⵏ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵎⵉⵣⴰⵔⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉ ⵖ 2022.

ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵍⵉⴳⵉⵙ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖⵉⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⵓⵍⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵖ ⵜⴰⵢⵡⴰⵏ 28 ⵎⴰⵔⵙ 2022 - ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ
  2. ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵔⴰⵢⴱⴷⵓ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022
  3. ⵜⵓⵏⵓⴱⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏⵙⵏ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ - 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2020
  4. https://kidscreen.com/2021/02/05/cartoon-network-netflix-snap-up-new-2d-thomas/
  5. CBeebies meets Lu & The Bally Bunch - 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023
  6. ⵓⵏⵓⵖⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ - 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ! (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ