Jump to content

ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵎⴰⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 20
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴽⵉⴼⵏ ⴰ. ⵍⵉⵎⵉⵏ
ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⵊⴰⵙⵓⵏ ⴱⵍⴰⴽⵎⴰⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴰⵔⴰ ⵜⴰⵢⵍⵓⵔ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⴰ ⴼⵉⵔⵉ ⴳⵓⴷ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ

ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Little Ellen) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴷⵉⵊⵉⵜⴰⵍ ⴼⵓⵏⵜⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵉ ⵎⴰⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴷⵉⵊⵉⵏⵉⵔⵉⵙ ⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ.[1]

ⵉⵎⵀⴹⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵍⵓⵔⵉⵍ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢ - ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴷⵉⵊⵉⵏⵉⵔⵉⵙ
  • ⵊⵓⵀⴰⵏⵏⴰ ⴽⵓⵍⵓⵏ - ⴱⵉⴽⵉⵢ
  • ⵊⵉⴽⵓⴱⵉ ⵙⵡⵉⵢⵏ - ⴼⵔⵉⴽⵍ
  • ⵊⵓⵏ ⵙⴽⵉⴱⴱ - ⴳⵔⴰⵎⵙⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Cartoonito Pre-K Block Debuts Sept. 13 on HBO Max & Cartoon Network"
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ