ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ

ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ

ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵍⵇⴰⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⴰⵢⵣⵔⴰⵢ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ, ⴽⵏⵓⵡⵍⵉⴷⴳ ⴽⵉⴷⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 1
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 52
ⴷⵇⴰⵢⵇ 11 ⵏ ⴷⵇⴰⵢⵇ
ⴰⵙⴼⵓⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷⴰⵎⵎ ⵍⵓⵏⴳ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷⴰⵎⵎ ⵍⵓⵏⴳ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴼⴰⴱⵔⵉⴽ ⴼⵓⵏⵜⴰⵙⵜⵉⴽ, ⴰⴱⴰⵔⵜⵎⵏⵜ 11
ⵎⴰⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴰ 17 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ 2022

ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Interstellar Ella) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ-ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵍⵉ ⵉⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⵥⵉⵏ, ⵍⵉ ⵓⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⴼⵓⵖ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⵍⵓⵏⴳ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴼⴰⴱⵔⵉⴽ ⴼⵓⵏⵜⴰⵙⵜⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵜⵎⵏⵜ 11ⴽⵏⵓⵡⵍⵉⴷⴳ ⴽⵉⴷⵙ[1], ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓⴰ ⴱⵉ ⵙⵉ ⴽⵉⴷⵙ.

ⵉⴱⴷⴰ ⵖ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵏⵓⵡⵍⵉⴷⴳ ⴽⵉⴷⵙ ⴷ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵖ ⵜⵉⴼⵉⵓ[2] ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2022.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵉⵎⴰⵍⵍ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵓⵖⵜ ⵏ ⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵙ ⵎⴰⵎⵎⵓ ⵢⵙⵎ "ⵉⵍⵍⴰ, ⴰⵔⴹⵡⴰⵔ ⵙ ⵍⴼⵔⵃ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ ⵢⵓⵙⵄⴰⵏ ⴷ ⵢⵄⵎⵎⵔⵏ ⵙ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ ⵍⵉ ⵎⴰⵎⵎⵓ ⵜⵉⵏⵉⵏ 'ⵎⵉⵍⴽⴽⵉ ⵡⵉⵢ'. ⵉⵍⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⵓⵖⵜ ⵍⵉ ⵢⵜⵜⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵎⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵡ ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵔⴷ ⵊⵓⵏⴷ ⵡⵉⵢⴰ ⴰⵔⵜⵉⵜⴰⵊⴰ ⴰⵜⵉⵙⵉⴳⵍ ⴷ ⴰⵔⵜⵡⴰⵔⴳⴰ ⵙ ⵎⴰⵢⵎⵇⵓⵔⵏ. ⵓⵔⴰⵜⴱⵉⴷ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏ ⵎⴰⴼⵍⴰⵙ ⵉⵙⵏⵜⵍⵏ ⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵔ ⵜⴽⵜⴰⵛⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ, ⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙ ⵍⴼⴼⵉⵟⵔⴰ, ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏⵜ: ⵙⵍⵉⴱⴱⵉ (ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵍⴼⴰⴹⴰ), ⴷ ⵎⴰⴷⴷⵓ (ⵎⵅⵍⵓⵇ ⵏ ⵍⴼⴰⴹⴰ), ⴰⵔ ⵜⴽⵜⴰⵛⴰⴼⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⴰⵔⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ ⵍⵉ ⵓⵔⵊⵓ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴰⵏ ⴰⵙⵜ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.aardman.com/latest-news/2021/october/interstellar-ella-international-broadcasters/
  2. https://www.tvokids.com/preschool/interstellar-ella
ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ
ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ: ⵢⴰⵍⴰⵀⴰⵜ ⴽⵓⵍⵓ (2021-) · ⵎⵉⴽⴽⴰ ⴱⵉⵍⴷⵔⵣ (2022-) · ⴱⴰⴳⵣ ⴱⴰⵏⵏⵉ ⵉⵢⴱⵏⴰⵢⵏ (2022-) · ⴱⴰⵜⵡⵉⵍⵣ (2022-) · ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⵙⵉⴽⴰ (2023-) · ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎⵓ ⵡⵉⵍⵍⵎⵣ (2021-) · ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵙⵉⵎⵙⵉⵎ (2021-) · ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵜⵜⵔⴰⵏ (2021-) · ⵜⵓⴹ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ (2023-) · ⵍⵓ ⴷ ⵉⴱⵅⵓⵛⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2023-) · ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴱⵀⵍⵓⵍ (2024-)
ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⵇⵜ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵊⵜ ⴷ ⴷⴰⵢⵍⴰⵏ (ⴳ 2024) · ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⴼⵓⵙⵜⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⵔⵎⵓ (ⵓⵔⵉⵜⵉⵙⴰⵏ) · ⴱⴰⵔⵏⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ (ⴳ 2024)
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ · ⵍⵉⵢⵣⵉ ⵜⴰⵡⵏ (2013-14) · ⴱⵉⵏⴳ (2021-22) · ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛ ⴷ ⵉⴽⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ (2021-22) · ⵍⵓⴽⴰⵙ ⵜⴰⴱⴰⵅⵅⴰ (2021-23) · ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵔⴱⴰⵀⵔⴰ-ⵉⵎⵓⵟⵍⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⵓ (2021-22) · ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵥⵉⵏ (2021-22) · ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⴱⴰⵣ (2021-22) · ⵓⴷⵓ (2021-22)
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵓ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ · ⵡⴰⵔⵏ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ · ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ · ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ